پرش به محتوا

ویکی‌کودک:الفبای ترابری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
شماره حرف مثال فارسی/عربی
۱ آ آزادراه فارسی
۲ ب بالگرد فارسی
۳ پ پل فارسی
۴ ت ترمز فارسی
۵ ث -- عربی
۶ ج جت فارسی
۷ چ چراغ راهنمایی فارسی
۸ ح حریم راه عربی
۹ خ خودرو فارسی
۱۰ د دوچرخه فارسی
۱۱ ذ -- فارسی
۱۲ ر ریل فارسی
۱۳ ز زیردریایی فارسی
۱۴ ژ -- فارسی
۱۵ س سرعت‌گیر فارسی
۱۶ ش شیشه جلو فارسی
۱۷ ص صندلی عربی
۱۸ ض -- عربی
۱۹ ط طوقه عربی
۲۰ ظ -- عربی
۲۱ ع -- عربی
۲۲ غ -- فارسی
۲۳ ف فرمان فارسی
۲۴ ق قطار عربی
۲۵ ک کشتی فارسی
۲۶ گ گاز فارسی
۲۷ ل لوکوموتیو فارسی
۲۸ م مترو فارسی
۲۹ ن -- فارسی
۳۰ و واگن فارسی
۳۱ ه هواپیما فارسی
۳۲ ی یدک‌کشی فارسی