ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/ناهماهنگ را پیدا کنید

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تصویر ناهماهنگ را پیدا کنید و دور آن دایره بکشید.