کالبدشناسی انسان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
طرح آناتومیک لئوناردو داوینچی از گردن آدمی

پیشگفتار

نواحی بدن:

-تنه:

  • پشت:
استخوان‌های پشت
مفاصل و رباطها (پشت)
عضلات
عروق خونی و لنفاوی
اعصاب (پشت)
احشاء (پشت)
  • قفسه سینه:
استخوان‌های قفسه سینه
مفاصل و رباطها (قفسه سینه)
عضلات (قفسه سینه)
عروق خونی و لنفاوی (قفسه سینه)
اعصاب (قفسه سینه)
احشاء (قفسه سینه)
  • شکم:
استخوان‌های شکم
مفاصل و رباطها (شکم)
عضلات (شکم)
عروق خونی و لنفاوی (شکم)
اعصاب (شکم)
احشاء (شکم)
  • لگن و پرینه:
استخوان‌های لگن
مفاصل و رباطها (لگن)
عضلات (لگن)
عروق خونی و لنفاوی (لگن)
اعصاب (لگن)
احشاء (لگن)

-اندام:

  • اندام تحتانی:
استخوان‌های اندام تحتانی
مفاصل و رباطها (اندام تحتانی)
عضلات (اندام تحتانی)
عروق خونی و لنفاوی (اندام تحتانی)
اعصاب (اندام تحتانی)
احشاء (اندام تحتانی)
  • اندام فوقانی:
استخوان‌های اندام فوقانی
مفاصل و رباطها (اندام فوقانی)
عضلات (اندام فوقانی)
عروق خونی و لنفاوی (اندام فوقانی)
اعصاب (اندام فوقانی)
احشاء (اندام فوقانی)

-سر و گردن: