آشنایی با ویکی ها/بخش ششم/مدیران

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


مدیران ویکی‌ نویسانی هستند که دسترسی‌های فنی بیشتری برای اداره وبگاه دارند. رسم ویکی‌ بر آن است که این دسترسی به کسانی که برای مدتی مشارکت‌کنندهٔ فعال و دائمی ویکی‌کتاب بوده‌اند، با قوانین ویکی‌کتاب آشنایند و آنرا رعایت می‌کنند و همچنین معتمد بین افراد دیگر هستند، نظر سنجی و اعطا می شود.