آشنایی با چندوجهی‌ها/دوبریدن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دوبريدن عملى روى چندوجهى ها بوده و شامل ادامه عمل بريدن متحدالشكل پس از كامل بريدن است. اضلاع اوليه به طور كامل از بين رفته و وجوه اوليه به شكل نمونه هايى كوچك تر از خود باقى مى مانند.

چندوجهى هاى دوبريده چندوجهى هاى منتظم مى توانند با نماد اشلفلى{t1,2{p,q يا {2t{p,q نشان داده شوند.

دوبريده چندوجهى هاى منتظم، بريده دوگانشان است. مثلاً همان گونه كه در شكل زير مشاهده مى شود. دوبريده مكعب، هشت وجهى بريده شده (پايين چپ) و دوبريده هشت وجهى مكعب بريده شده (بالا راست) است:

در فضاى ٤بعدى دوبريده یک ٤-پليتوپ منتظم برابر با دوبريده دوگانش است.

منابع[ویرایش]