آموزش زبان اسپانیایی/الفبا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقدمه الفبا اعداد
آموزش زبان اسپانیایی


الفبا (به اسپانیایی: Alfabeto) گروهی از حروف است. از حروف می توانیم واژه، و از واژه می توانیم جمله بسازیم و صحبت کنیم.

الفبای اسپانیایی ۲۷ واژه دارد که عبارتنداز:

حرف بزرگ حرف کوچک اسم حرف آوانگاری
A a آ a
B b ب ـِ be
C c س ـِ ce
CH ch چِ che
D d دِ de
E e اِ e
F f ـِ ف ـِ efe
G g گ ـِ ge
H h آچ ـِ hache
I i ای i
J j خ ـٌ ت آ jota
K k کا ka
L l ـِ ل ـِ ele
M m ـِ م ـِ eme
N n ـِ ن ـِ ene
Ñ ñ ـِ ن ی ـِ eñe
O o ـُ o
P p پ ـِ pe
Q q ک ـُ cu
R r ـِ ر ـِ ere
S s ese
T t ت ـِ te
U u ـُ u
V v ـُ و ـِ uve
W w د ـُ ب ل ـِ ـُ doble uve
X x ـِ کیس equis
Y y ایگریِ گَ ye
Z z ز ـِ ت آ zeta

نکات مهم[ویرایش]

 • از سال ۲۰۱۰ دیگر حروف ch در اسپانیایی وجود ندارند ولی در الفبا نوشته می شود.
 • A-a  مثل حرف آ و اَ تلفظ می شود. مثال: casa کاسا , Amor آمُر , grasias گرَسیاس
 • B-b  مثل حرف ب تلفظ می شود. مثال: bueno بوئنو , brillante برییّانته
 • C-c  اگر بعد از این حرف، حروف e و i بیاید مانند حرف ث عربی با نوک زبان تلفظ ی شود. (در آمریکای لاتین س تلفظ ی شود).در غیر این صورت ک تلفظ ی شود.مثال: cielo سی ئِلو , cien سی ئِن , aceptar آسِپتار , cerca سِرکا , colaborar کُلا بُرار , música clásica موسیکا کلاسیکا
 • CH-ch  مثل حرف چ تلفظ ی شود.مثال: chica چیکا , champú چامپو , salchicha سالچیچا
 • D-d  مثل حرف د تلفظ ی شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِه
 • E-e  مثل حرف اِ تلفظ ی شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِه
 • F-f  مثل حرف ف تلفظ ی شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia فایلیا
 • G-g  اگر بعد از این حرف e و i بیاید خ تلفظ ی شود.در غیر این صورت گ تلفظ ی شود.مثال: georgia خِئُرخیا , gimnasia خیمناسیا , general خِنِرال , gordo گُردوُ , gargantaگارگانتا , gloria گلوُریا , guerra گِرّا , alguien آلگیئنِ
 • H-h  این حرف در زبان اسپانیایی نوشته یشود اما تلفظ نی شود.مثال: hola اُلا , hacerآسِر , almohada آلموآدا
 • I-i  این حرف اگر بعد از e,a,o بیاید ی تلفظ ی شود.در غیر این صورت ئی تلفظ ی شود.مثال: oil اُیل , aire آیرِه , aceite آسِیتِه , diente دیئِِِنته , dirigir دیریخیر , límite لییتِه , día دیا
 • J-j مثل خ تلفظ ی شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja کاخا
 • K-k  مثل ک تلفظ ی شود.این حرف با این که جزئی از الفبای اسپانیایی هست،اما کاربرد زیادی ندارد.چون از زبان های دیگر وارد زبان اسپانیایی شده و تنها در کلماتی به کار گرفته ی شود که اسپانیایی نیستند اما در زبان اسپانیایی رواج یافته اند.مثال:  kilometro کیلوُ مِتروُ , kilogramo کیلوُ گراموُ
 • L-l  مثل ل تلفظ ی شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima لیما
 • LL-ll  این حرف را به دو صورت ی توان تلفظ کرد: ی و ج. قاعده خاصی برای این که چه موقع ی و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در زبان آیانه،بیشتر ج تلفظ ی شود.مثال: llorar یُرار،جُرار , llamar یامار،جامار , brillante بریّانتِه،بریجانتِه
 • M-m  مثل م تلفظ ی شود.مثال: mesa مِسا , más ماس
 • N-n  مثل ن تلفظ ی شود.مثال: nunca نونکا , naranjo نارانخوُ
 • Ñ-ñ  این حرف نی تلفظ ی شود.مثال: españa اسپانیا , niño نینیو , añadir آنیادیر , mañana مانیانا , año آنیو
 • O-o  مثل اُ تلفظ ی شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُ
 • P-p  مثل پ تلفظ ی شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِل
 • Q-q  مثل ک تلفظ ی شود.معمولا بعد از این حرف،حرف u قرار ی گیرد که تلفظ نی شود.مثال: querer کِرِر , aquí آکی , quedar کِدار , química کییکا
 • R-r  مثل ر تلفظ ی شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآر
 • RR-rr  مثل ر با تشدید تلفظ ی شود.مثال: arriba اَرّیبا , carrera کارِّرا , derrotar دِرّوُتار
 • S-s  مثل س تلفظ ی شود.مثال: sol سُل , sal سال
 • T-t  مثل ت تلفظ ی شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِه
 • U-u  مثل او تلفظ ی شود.مثال: uno اونوُ , cultura کولتورا
 • V-v  مثل ب تلفظ ی شود.مثال: viuda بی اودا , caviar کابیار , vecino بِسینوُ
 • W-w  مثل ب تلفظ ی شود.این حرف هم مثل حرف k اصالت اسپانیایی ندارد و در کلمات معدودی به کار ی رود.مثال: washington باشینگتن
 • X-x  مثل دو حرف پشت سر هم ک،س تلفظ ی شود.و اگر اول کلمه بیاید خ تلفظ ی شود.مثال: explicar اِکسپلیکار , flexible فلِکسیبلِه
 • Y-y  تلفظ این حرف مثل حرف ll ی باشد.مثال: yo یُو،جُو , ayer آیِر،آجر
 • Z-z  در اسپانیا مثل ث عربی یعنی با نوک زبان،و در آمریکای لاتین مثل س تلفظ ی شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador کاسادُر , mezclar مِسکلار