آموزش زبان ایتالیایی/اعداد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
一块拼图 برای شروع
حروف ایتالیایی
مقدمه
چگونگی تلفظ واژه‌ها
اعداد
تاریخ، روزهای هفته و ساعت
一块拼图 فرهنگ لغات
حیوانات
لغات پایه و اصطلاحات
جامه
رنگ‌ها
اصطلاحات عمومی
نسبت‌های خانوادگی
一块拼图 دستور زبان
صرف افعال
جنسیت

uno – 1 اونُ

due – 2 دواِ

tre – 3 ترِ

quatro – 4 کوئََترُ

cinque – 5 چینکواِ

sei – 6 سِای

sette – 7 سِتِّ

otto – 8 اُتُّ

nove – 9 نُوِ

dieci – 10 دیئِچی

undici – 11 اوندیچی

dodici – 12 دُدیچی

tredici – 13 ترِدیچی

quatrrodici – 14 کوئَتُردیچی

quindici – 15 کوایندیچی

sedici – 16 سِدیچی

diciasette – 17 دیچَسِتِّ

diciotto – 18 دیچُتُّ

dicianove – 19 دیچَنُوِ

venti – 20 وِنتی

ventuno – 21 وِنتونُ

ventidue – 22 وِنتُ دواِ

ventitre – 23 وِنتیترِ

ventiquatro – 24 وِنتی کوئَترُ

venticinque – 25 وِنتی چیتکواَ

ventisei – 26 وِنتی سِای

ventisette – 27 وِنتی سِتِّ

ventotto – 28 وِنتُتُّ

ventinove – 29 وِنتی نُوِ

trenta – 30 ترِنتَ

trentuno – 31 ترِنتونُ

trentadue - 32 ترِنتَ دواِ

trentatre – 33 ترِنتَ ترِ ...

trentotto – 38 ترِنتُتُّ

trentanove – 39 ترِنتَنُوِ

quaranta – 40 کوئَرَنتَ

quarantuno – 41 کوئَرَنتونُ

quarantadue – 42 کوئَرَنتَدواِ

quarantatre – 43 کوئَرَنتَترِ

...

quarantotto – 48 کوئَرَنتُتُّ

quarantanove – 49 کوئَرَنتَنُوِ

cinquanta – 50 چینکوئَنتَ

cinquantuno – 51 چینکوئَنتونُ

cinquntadue – 52 چینکونتَدواِ

...

cinquantotto – 58 چینکوئَنتُتُّ

cinquantanove – 59 چینکوءَنتَنُوِ

sessanta – 60 سِسَّنتَ

sessantuno – 61 سِسَّنتونُ

sessantadue – 62 سِسَّنتَدواِ

...

sessantotto – 68 سِسَّنتُتُّ

sessantanove – 69 سِسَّنتَنُوِ

settanta – 70 سِتَّنتَ

settantuno – 71 سِتَّنتونُ

settantadue – 72 سِتَّنتَدواِ

...

settantotto – 78 سِتَّنتُتُّ

settantanove – 79 سِتَّنتَنُوِ

ottanta – 80 اُتَّنتَ

ottantuno – 81 اُتَّنتونُ

ottantadue – 82 اُتَّنتَدواِ

...

ottantotto – 88 اُتَّنتُتُّ

ottantanove – 89 اُتَّنتَنُوِ

novanta – 90 نُوَنتَ

novantuno – 91 نُوَنتونُ

novantadue – 92 نُوَنتَدواِ

novantatre – 93 نُوَتَتراِ novantadue – 94 نُوَنتَدواِ

...

novantotto – 98 نُوَنتُتُّ

novantanove – 99 نُوَنتَنُوِ

cento – 100 چِنتُ

centuno – 101 چِنتونُ

...

cento novantanove – 199 چِنتُ نُوَنتَنُوِ

duecento – 200 دواِچِنتُ

...

duecento cinquantuno – 251 دواِچِنتُ چینکوئِنتونُ

...

trecento – 300 ترِچِنتُ

trecento uno – 301 ترِچِنتُ اونُ

...

quatrocento – 400 کوئِترُچِنتُ

...

mille – 1000 میلِّ

...

mille cinquecento sessantotto – 1568 میلِّ چینکواِ چنتُ سِسَّنتُتُّ ...

duemilla – 2000 دواِمیلَّ ...

tremilla – 3000 ترِمیلَّ ...

millione - 1,000,000 میلّیئُنِ ...

duemillioni - 2,000,000 دواِ میلّیئُنی