اسید و باز/سوال

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

۱- با توجه به عبارت داده شده، نام یا فرمول شیمیایی ماده ی مورد نظر را بنویسید:

الف) این اسید در پرتقال وجود دارد و دارای گروه عاملی کربوکسیل (-COOH) نمی باشد.

ب) یکی از مهم ترین اسید هایی که به جوهر لیمو معروف است.

پ) در باتری خودرو از این اسید استفاده می شود.

۲- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با بیان دلیل معین کنید:

الف) آمونیاک (NH3) یکی از مهم ترین اسید ها می باشد که دارای سه هیدروژن اسیدی است.

ب) اسید ها موادی تلخ مزه و باز ها موادی ترش مزه هستند.

پ) دیوی با کشف و بررسی خواص نیتریک اسید (HNO3)، فراگیر نبودن دیدگاه لاوازیه را در مورد اسید ها و باز ها به اثبات رساند.

ت) اکسید نافلزات، اکسید اسیدی هستند.

ث) K2O برا اثر واکنش با آب، یون هیدروژن (H+aq) تولید می کند.

ج) طبق مدل اسید-باز آرنیوس، خاصیت اسیدی در اسید ها به علت وجود عنصر اکسیژن است.

چ) واکنش NH3 با HCl (هر دو ماده در حالت گاز هستند)، منجر به تولید جامد مولکولی آمونیوم کلرید می شود.

۳- درستی یا نادرستی هریک از جملات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید.

آ ) بعلت تراکم بار بسیار کم روی یون هیدروژن ( H+ ) ، این یون در حالت محلول به شدت آب پوشیده می شود.

ب) Al2O3 نمونه ای از یک اکسید بازی است.

پ) F- باز مزدوج HF است.

ت) K2O نمونه ای از یک باز آرنیوس است.

ث) به هیدروژنی که بتوان آن را طی واکنشی ، با یک اتم فلزی جایگزین کرد هیدروژن .............. می گویند.

ج) استرها ، از واکنش کربوکسیلیک اسیدها با .............. به دست می آیند.

چ) در مدل آرنیوس باز ماده ای است که به هنگام حل شدن در آب یون .............. تولید کند.

ح) اکسیدهای ................ اسید آرنیوس به شمار می آیند زیرا به به هنگام حل شدن در آب ...............تولید می کنند.

خ) صابون سدیم به لحاظ شیمیایی همان نمک سدیم .................. می باشد.

د) آبکافت شدن تری گلیسیرید ها با محلول قلیایی را ................. می نامند.

۴- سی ( 30 ) میلی لیتر محلول سود با PH=12 چند میلی لیتر سولفوریک اسید 0/05 مولار را می تواند خنثی کند؟

۵- با ذکر علت قدرت بازی آمونیاک و متیل آمین را با هم مقایسه کنید.

۶- چرا محلول سدیم سولفید در آب ، فنل فتالئین را به رنگ ارغوانی در می آورد؟ با نوشتن معادله واکنش توضیح دهید.

۷- در محلول نیم مولار استیک اسید که 2 درصد آن به یون تفکیک می شود ،

آ ) غلظت H+ را محاسبه کنید.

ب) PH محلول را بدست آورید.

۸- واکنش خود-یونش آب را نوشته و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) این واکنش بیانگر کدام خاصیت آب است؟ چرا؟

ب) اسید و باز مزدوج را تعیین کنید.

۹- واکنش های زیر را در نظر گرفته و به پرسش های زیر پاسخ دهید(<=> نشانه ی تعادل است):

a) HSO-4(aq)+H3O+(aq) <=> H2SO4(aq)+H2O(l)

b) HSO-4(aq)+H2O(l) <=> SO2-4(aq)+H3O+(aq)

الف) در کدام واکنش HSO-4 اسید و در کدام واکنش باز است؟ چرا؟

ب) آیا می توان گفت که HSO-4 یک ترکیب آمفوتر است؟ چرا؟

[۱]

  1. http://blog.chemyazd.com/?p=3951