اسید و باز/نامگذاری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مثال‌ها نامگذاری شناسایی
با مطالعه این صفحه می‌توانید با خواص مختلف از اسید و باز آشنا شوید. این کتاب نسخهٔ پی‌دی‌اف ندارد. این کتاب نسخهٔ صوتی ندارد.

نام‌گذاری اسیدها[ویرایش]

اسیدها بر اساس آنیون (نافلز)هایشان نام گذاری می‌شوند. پسوند یونی را حذف و با پسوندی جدید جایگزین می‌کنیم (گاهی اوقات پیشوند). برای مثال، HCl دارای آنیون کلرید است، پس پسوند -ید را حذف گرده و به صورت هیدروکلریک اسید در می‌آوریم.

اسیدهای معدنی بدون اکسیژن طبق دستور زیر نام گزاری می‌شوند.

  • هیدرو+نام نافلز+یک+اسید (مانند HCl هیدروکلریک اسید)

اسیدهای معدنی اکسیژن دار طبق دستور زیر نام‌گذاری می‌شوند:

  • نام نافلز+یک+اسید (مانند H2CO3 کربنیک اسید)

اگر نا فلز با دو ظرفیت متفاوت دو اکسید متفاوت تولید کند، در اسیدی که ظرفیت نا فلز کمتر است با لفظ (و) و در اسیدی که ظرفیت نا فلز بیشتر است با لفظ (یک) خوانده می‌شود؛ مانند H3PO3 فسفرو اسید و H3PO4 فسفریک اسید.

اسیدهای آلی نیز طبق دستور زیر نام گزاری می‌شوند:

  • نام آلکان‌های هم کربن+وییک+اسید (مانند HCOOH متانوییک اسید)