توابع مثلثاتی/قضیهٔ فیثاغورس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در یک مثلث قائم‌الزاویه
مجذور وتر
برابر است با
مجموع مجذور دو ضلع دیگر.

قضیه فیثاغورس[ویرایش]

در یک مثلث قائم الزاویه ضلعی که از همه درازتر است در روبروی زاویه قائمه قرار گرفته است و وتر نامیده می‌شود. اندازه وتر را می‌توان به کمک دو ضلع دیگر مثلث محاسبه کرد. در شکل، ضلع وتر با c نشان داده شده است و ادازه آن از روی a و b قابل محاسبه است.

رابطه فیثاغورس به صورت زیر است: