حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۲