حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۳/حل تمرین ۱۲

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

اگر زبان L منظم باشد می توان برای آن DFA رسم کرد .حال اگر LR داشته باشیم ، با انچام عمل اشتراک بین R تا L می توانیم DFA ای برای LR داشته باشیم.می دانیم اگر 2 زبان منظم باشند اشتراک آنها نیز منظم است.پس LR منظم می باشد.