حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۳

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بخش ۲-۳ از فصل دوم کتاب

عنوان بخش به انگلیسی: Equivalence of Deterministic and Nondeterministic Finite Accepters

عنوان بخش به فارسی: معادل بودن آتوماتای متناهی معین و نامعین (ماشین محدود قطعی و غیر قطعی) یا معادل بودن پذیرنده متناهی معین و نامعین