پرش به محتوا

حل تمرین نظریه محاسبات/فصل اول/حل تمرین ۱-۵

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

حل تمرین۱-۵

تمرین[ویرایش]

برای تشخیص هر یک از زبان های زیر دیاگرام حالت یک nfa را با تعداد حالت‌های خواسته شده رسم کنید.

الف - تمام رشته هایی که به 00 ختم می‌شوند. دیاگرام حالت با 3 حالت رسم شود
حل:
http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/d/d0/5-1_%D8%A7%D9%84%D9%81.pdf
ب- زبان تمرین 1-4 پ . دیاگرام حالت با 5 حالت رسم شود
حل:
http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/f/f1/5-1_%D8%A8.pdf
پ- تمام رشته‌هایی که تعداد زوج 0 یا دقیقا دو عدد یک دارند . دیاگرام حالت با 6 حالت رسم شود
حل:
http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/a/a4/5-1_%D9%BE.pdf
ت- زبان {0} . دیاگرام حالت با دو حالت رسم شود
حل:
http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/d/de/5-1_%D8%AA.pdf
ث-زبان 0*0*1*0. دیاگرام حالت با 3 حالت رسم شود.
حل:
http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/1/14/5-1_%D8%AB.pdf
ج- زبان {e} . دیاگرام حالت با یک حالت رسم شود.

حل: http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/e/ef/5-1_%D8%AC.pdf
چ-زبان *0. دیاگرام حالت با یک حالت رسم شود
حل:

http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/1/1c/5-1_%DA%86.pdf