پرش به محتوا

حل تمرین نظریه محاسبات/فصل اول/حل تمرین ۱-۷

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

حل تمرین ۱-۷

تمرین[ویرایش]

بااستفاده از روش بیان شده در قضیه 1-23 برای بدست آوردن یک NFA برای تشخیص اتصال دو زبان، دیاگرام حالت یک NFA برای تشخیص اتصال زبان های زیر را رسم کنید.
الف) تمرین 1-4 چ و 1-4 خ
ب) تمرین 1-4 ب و 1-4 ز

حل[ویرایش]

برای این منظور DFA هر یک از موارد خواسته شده را رسم می نماییم و سپس از حالت های پذیرش زبان اول با ε به حالت شروع زبان دوم می رویم و حالت های پذیرش زبان اول را به حالت غیر پذیرش تبدیل می کنیم.
الف)
تمرین1-4 چ
تصویر قسمت چ
تمرین 1-4 خ
تصویر قسمت خ
اتصال دو زبان
تصویر اتصال دو زبان قسمت الف

ب)
تمرین 1-4 ب
تصویر قست ب
تمرین 1-4 ز
تصویر قسمت ز

اتصال دو زبان
تصویر اتصال دو زبان قسمت ب

مصطفی آذرکمان