حل تمرین نظریه محاسبات/فصل چهارم/حل تمرین ۴-۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

الف )

خیر - زیرا اعضایی از برد با بیش از یک عضو از دامنه نظیر شده‌اند.

بله - زیرا هیچ عضوی از برد با بیش از یک عضو از دامنه نظیر نشده‌است.

ب )

خیر - زیرا برد f با Y برابر نیست.

بله - زیرا برد g با Y برابر است.

پ )

f یک به یک - پوشا نیست زیرا f یک به یک نیست و البته پوشا هم نیست.

g یک به یک - پوشا است زیرا هم یک به یک و هم پوشا است.