راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/خط

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فهرست آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی خط الفباطرز نوشتن الفبای فارسی[ویرایش]

نام تنها آخر

فقط به حرف قبل می‌چسبد

وسط

هم به حرف قبل

و هم به حرف بعد می‌چسبد

اوّل

فقط به حرف بعد می‌چسبد

 واکه‌های کوتاه - واکه‌های بلند
alef ا ـ ـا - - اَ اِ اُ - ا و ی
be ب ـ ـب ـ ـبـ ـ بـ ـ بَ بِ بُ - با بو بی
pe پ ـ ـپ  ـ ـپـ ـ پـ ـ پَ پِ پُ - پا پو پی
te ت ـ ـت ـ ـتـ ـ تـ ـ تَ تِ تُ - تا تو تی
se ث ـ ـث ـ ـثـ ـ ثـ ـ ثَ ثِ ثُ - ثا ثو ثی
jīm ج ـ ـج ـ ـجـ ـ جـ ـ جَ جِ جُ - جا جو جی
che چ ـ ـچ ـ ـچـ ـ چـ ـ چَ چِ چُ - چا چو چی
he ح ـ ـح ـ ـحـ ـ حـ ـ حَ حِ حُ - حا حو حی
khe خ ـ ـخ ـ ـخـ ـ خـ ـ خَ خِ خُ - خا خو خی
dāl د ـ ـد - - دَ دِ دُ - دا دو دی
zāl ذ ـ ـذ - - دَ دِ دُ - دا دو دی
re ر ـ ـر - - رَ رِ رُ - را رو ری
ze ز ـ ـز - - زَ زِ زُ - زا زو زی
zhe ژ ـ ـژ - - ژَ ژِ ژُ - ژا ژو ژی
sīn س ـ ـس ـ ـسـ ـ سـ ـ سَ سِ سُ - سا سو سی
shīn ش ـ ـش ـ ـشـ ـ شـ ـ شَ شِ شُ - شا شو شی
sād ص ـ ـص ـ ـصـ ـ صـ ـ صَ صِ صُ- صا صو صی
zād ض ـ ـض ـ ـضـ ـ ضـ ـ ضَ ضِ ضُ- ضا ضو ضی
ط ـ ـط ـ ـطـ ـ طـ ـ طَ طِ طُ - طا طو طی
ظ ـ ـظ ـ ـظـ ـ ظـ ـ ظَ ظِ ظُ - ظا ظو ظی
ein ع ـ ـع ـ ـعـ ـ عـ ـ عَ عِ عُ - عا عو عی
ghein غ ـ ـغ ـ ـغـ ـ غـ ـ غَ غِ غُ - غا غو غی
fe ف ـ ـف ـ ـفـ ـ فـ ـ فَ فِ فُ - فا فو فی
qāf ق ـ ـق ـ ـقـ ـ قـ ـ قَ قِ قُ - قا قو قی
kāf ک ـ ـک ـ ـکـ ـ کـ ـ کَ کِ کُ - کا کو کی
gāf گ ـ ـگ ـ ـگـ ـ گـ ـ گَ گِ گُ - گا گو گی
lām ل ـ ـل ـ ـلـ ـ لـ ـ لَ لِ لُ - لا لو لی
mīm م ـ ـم ـ ـمـ ـ مـ ـ مَ مِ مُ - ما مو می
nūn ن ـ ـن ـ ـنـ ـ نـ ـ نَ نِ نُ - نا نو نی
vāv و ـ ـو - - وَ وِ وُ - وا وو وی
he ه ـ ـه ـ ـهـ ـ هـ ـ هَ هِ هُ -ها هو هی
ye ی ـ ـی ـ ـیـ ـ یـ ـ یَ یِ یُ - یا یو یی


نام تنها اوّل

فقط به حرف بعد می‌چسبد

وسط

هم به حرف قبل و هم به حرف بعد می‌چسبد

آخر

فقط به حرف قبل می‌چسبد

hamze ء ، أ ئ‍ ـ ـئ‍ـ ـأ، ـؤ، ـئ 

لاتین‌نویسی فارسی[ویرایش]

لاتین نویسی فارسی در جدول زیر بر اساس فرهنگ جامع فارسی به ژاپنی نوشتهٔ کورویاناگی صورت گرفته است.

۱ - sokun

°

واکه کوتاه

(fathe)

واکه کوتاه

(kasre)

واکه کوتاه

(zamme)

واکه بلند

ا

واکه بلند

و

واکه بلند

ی

۱ ا

ع

-

ʿ

a

ʿa

e

ʿe

o

ʿo

ā

ʿā

ū

ʿū

ī

ʿī

۲ ب b ba be bo
۳ پ p pa pe po
۴ ت ط t ta te to
۵ ث  س  ص s sa se so
۶ ج j ja je jo
۷ چ ch cha che cho chā chū chī
۸ ح  ه h ha he ho
۹ خ kh kha khe kho khā khū khī
۱۰ د d da de do
۱۱ ذ  ز  ض  ظ z za ze zo
۱۲ ر r ra re ro
۱۳ ژ zh zha zhe zho zhā zhū zhī
۱۴ ش sh sha she sho shā shū shī
۱۵ غ  ق gh gha ghe gho ghā ghū ghī
۱۶ ف f fa fe fo
۱۷ ک k ka ke ko
۱۸ گ g ga ge go
۱۹ ل l la le lo
۲۰ م m ma me mo
۲۱ ن n na ne no
۲۲ و v

واکه‌ ū

واکه مرکب ou

va ve vo
۲۳ ی y

واکه‌ ī

واکه مرکب ei

ya ye yo

نوع دیگر لاتین‌نویسی فارسی[ویرایش]

واکه‌ها واکه مرکب
لاتین نویسی فارسی ‹a› ‹â› ‹e› ‹i› ‹o› ‹u› ‹ow› ‹ey› ‹ay› ‹ây› ‹oy› ‹uy›
فارسی ا آ، ا
(خوا)
ا، ه ای، ی ا، و او و ی ای وی
همخوان‌ها
لاتین نویسی فارسی ‹b› ‹c› ‹d› ‹f› ‹g› ‹h› ‹j› ‹k› ‹l› ‹m› ‹n› ‹p› ‹q› ‹r› ‹s› ‹š› ‹t› ‹v› ‹x› ‹z› ‹ž› ‹’›
فارسی ب چ د ف گ ه، ح ج ک ل م ن پ غ، ق ر ث، س، ص ش ت، ط و خ ذ، ز، ض، ظ ژ ع، ء

جستارهای وابسته[ویرایش]