پرش به محتوا

راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/درس پنج

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
درس ۴ آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ درس ۶


اضافه

در حالت اِضافِه کسرهٔ اضافه یا یِ به آخر واژه اضافه شده و بدین صورت دو اسم یا یک اسم و یک صفت به هم متصل می‌شوند.

موارد کاربرد:

۱. برای نشان دادن مالکیت «کِتابِ مَن»

۲. برای ربط دادن یک صفت به اسم  «کِتابِ جالِب» 

۳. برای نشان دادن اختصاص  «میزِ اُتاق»

۴. برای نشان دادن جنس «ساعَتِ طَلا» 

۵. هنگامیکه خانُمو یا آقا قبل از نام خانوادگی بیاید اضافه لازم است.  «خانُمِ تِهرانی»، «آقایِ تِهرانی»

۶. اگر نام شخص به یک همخوان ختم شود بین نام و نام خانوادگی اضافه بکار برده می‌شود. «مَهتابِ سینایی»  

تکته: در صورتیکه نام به یک واکه (ا، و، ی، ه غیر ملفوظ) ختم شود. بین نام و نام خانوادگی اضافه لازم نیست. «سینا شایانی»

روش بکار بردن اضافه:

صورت نخست: وقتی که واژهٔ نخست به یک همخوان ختم شود. در این حالت صورت آوایی آن بصورت (E) است.

صورت دوم: وقتی که واژهٔ نخست به یک واکه (ا، و، ی، ه غیر ملفوظ) ختم شود. در این حال صورت آوایی آن بصورت (YE) است.

«جایِ مَن» (jā-ye man)

«دارویِ تُو» (dārū-ye to)

«بَچّهٔ خانُمِ رِضایی» (bacche-ye khānom-e rezāī)

«صَندَلیِ کِلاس» (sandalī-ye kelās) 

نمونهٔ‮ ‬جمله[ویرایش]

۱. اسمِ‮ ‬شما چیست؟

۲. این کتابِ‮ ‬کیست؟

۳. این کتاب مالِ‮ ‬کیست؟

۴. این لباسِ‮ ‬خانمِ‮ سینایی است یا خانمِ‮ ‬تهرانی؟

۵. من دانشجویِ‮ ‬دانشگاهِ‮ ‬تهران هستم.

۶. قیمتِ‮ ‬این لباس چند است؟

تمرین ۱[ویرایش]

کتابِ‮ ‬تو کجا بود؟ ‮< ‬زیرِ‮ ‬صندلی‮ >‬

‬کتابِ‮ ‬من زیرِ‮ ‬صندلی بود.

:
(برای بررسی جواب، بر «[نمایش ▼]» کلیک کنید.)
-

تمرین ‮ ۲[ویرایش]

‬مثال‮: این کتاب مالِ‮ ‬کیست؟ ‮< ‬خانمِ‮ سینایی‮ >‬

این‮ (‬کتابِ‮ ‬خانمِ‮ سینایی‮) ‬است‮.

‮۱. ‬این کیف مالِ‮ ‬کیست؟ ‮ ‬ ‮< ‬آقایِ‮ سینایی‮ >‬

این‮ (———————————) ‬است‮. ‬

‮۲. ‬آن ساعت مالِ‮ ‬کیست؟ ‮< ‬مریم خانم‮ >‬

این‮ (———————————) ‬است‮. ‬

‮۳. ‬این نان مالِ‮ ‬کیست؟ ‮< هومن آقا‮ >‬

این‮ (———————————) ‬ست‮. ‬

‮۴. ‬آن لباس مالِ‮ ‬کیست؟ ‮ ‬ ‮< ‬دوستِ‮ ‬مهتاب‮ >‬

این‮ (———————————) ‬است‮. ‬

‮۵. ‬این میوه مالِ‮ ‬کیست؟ ‮ ‬ ‮< ‬بچّهٔ‮ ‬خانمِ‮ نوروزی‮ >‬

این‮ (———————————) ‬است‮. ‬

تمرین ۳ ‮[ویرایش]

‬مثال‮: قیمتِ‮ ‬این میز چند است؟ ‮ ‬ ‮<۰‬۲>‬

قیمتِ‮ ‬آن‮ (‬بیست‮) ‬هزار تومان است‮. ‬

‬۱. قیمتِ‮ ‬آن میز چند است؟ ‮ ‬ ‮<۰۳‬>‬

قیمتِ‮ ‬آن‮ (———————————) ‬هزار تومان است‮. ‮<۲۱‬>‬‬

۲. قیمتِ‮ ‬آن صندلی چند است؟ ‭

‬ قیمتِ‮ ‬آن‮ (———————————) ‬هزار تومان است‮. ‮<۰۰۱‬>‬‬‬

۳. این کیف چند است؟ ‮ ‬ ‮<۰۱‬>‬‬

قیمتِ‮ ‬آن‮ (———————————) ‬هزار تومان است‮. ‬

۴. ببخشید آقا‮ ‬، ‮ ‬قیمتِ‮ ‬آن لباس چند است؟ ‮ ‬ ‮<۲۱‬>

قیمتِ‮ ‬آن‮ (———————————) ‬هزار تومان است‮.

‬۵. آقا‬، ‮ ‬این چند است؟ ‮ ‬ ‮<۹> ‬‬‬ قیمتِ‮ ‬آن‮ (———————————) ‬هزار تومان است‮. ‬

تمرین ‮ ۴[ویرایش]

‬مثال‮: ‬معنی‮ ‬کلمه‮ ‬زیر‮ ‬چیست؟ ‬

معنیِ‮ ‬کلمهٔ‮ ‬زیر چیست؟

:
(برای بررسی جواب، بر «[نمایش ▼]» کلیک کنید.)
-

تمرین ‮ ۵[ویرایش]

کدام کلمه برایِ‮ ‬تویِ‮ ‬پرانتز مناسب است؟

‬مثال‮:‬نوبتِ‮ (‬کیست‮)‬؟ ‬

نوبتِ‮ ‬خانمِ‮ ‬تهرانی است‮. ‬

کجاست - ‬کدام‮ - چطور‮ - چیست‮ - کجایی‮ - ‬چند - ‬کیست

۱. ‮‬ببخشید، ‮ ‬اسمِ‮ ‬شما‮ (———————————)‬؟

اسمِ‮ ‬من مریمِ‮ سینایی است‮. ‬

۲‬. شما‮ (———————————) ‬هستید؟

من ژاپنی هستم‮. ‬

۳. ‬این کفشِ‮ (———————————)‬؟

این کفش مالِ‮ ‬من است‮. ‬

۴. ‬حالِ‮ ‬شما‮ (———————————) ‬است؟

حالِ‮ ‬من خوب است‬، ‮ ‬متشکّرم‮. ‬

۵‬. الان آقایِ‮ ‬دکتر شایان نوروزی‮ (———————————)‬؟

الان آقایِ‮ ‬دکتر شایان نوروزی تویِ‮ ‬دانشگاه است‮. ‬

۶. ‬ببخشید آقا،‮ ‬قیمتِ‮ ‬این کتاب‮ (———————————) ‬است؟

۷. ‮(———————————) ‬لباس برایِ‮ ‬آنجا مناسب است؟

این لباس مناسب است‮. ‬ ‬

تمرین ‮ ‬۶[ویرایش]

کدام کلمه برایِ‮ ‬تویِ‮ ‬پرانتز مناسب است؟

‬مثال: ‬هوا‮ (‬سرد‮) ‬است‮. ‬‬

‬سرد - ‬کارمندِ - ‬ساعتِ - ‬خوب - مینا - ‬آسان - ‬‬خوشمزه

۱. ‬دیروز هوا خوب بود ولی امروز هوا‮ (———————————) ‬است‮. ‬

‮۲. (———————————) ‬لیلا خانم قشنگ است‮. ‬

‮۳. اسمِ‮ ‬بچّهٔ‮ ‬من‮ (———————————) ‬است‮. ‬

۴. من‮ (———————————) ‬این شرکت نیستم‮. ‬

۵. برایِ‮ ‬تو این‮ ‬غذا‮ (———————————) ‬نیست‮. ‬

۶. غذایِ‮ ‬شما‮ (———————————) ‬است‮. ‬

۷. زبانِ‮ ‬فارسی‮ (———————————) ‬است‮. ‬

گفتگو[ویرایش]

سارا‮ ‬ ‮: ‬مادر، ‮ ‬کتابِ‮ ‬زبانِ‮ ‬انگلیسیِ‮ ‬من کجاست؟

مادرِ‮ سارا ‮: ‬تویِ‮ ‬کیفِ‮ ‬تو نیست؟

سارا ‮: ‬نه، ‮ ‬آنجا نیست‮.

مادرِ‮ سارا ‬ ‮:‬‭ ‬رویِ‮ ‬میزِ‮ ‬اتاقِ‮ ‬تو یک کتابِ‮ ‬انگلیسی هست‮.

سارا ‮:‬‭ ‬آن کتاب مالِ‮ ‬من نیست‮. ‬مالِ‮ ‬دوستِ‮ ‬من است‮.

مادرِ‮ سارا ‬ ‮: ‬این کتابِ‮ ‬انگلیسی مالِ‮ ‬کیست؟

سارا‮ ‬ ‮: ‬مالِ‮ ‬من است‮. ‬این کتاب کجا بود؟

مادرِ‮ سارا ‮: ‬زیرِ‮ ‬صندلیِ‮ ‬اتاقِ‮ ‬من بود‮.

‬سارا‮ ‬ ‮: ‬مرسی‮.

پاسخ پرسش‌ها[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. ساعتِ سارا رویِ میز است. ۲. لباسِ من رویِ صندلی است. ۳. دارویِ بچّه اینجاست. ۴. کیفِ تو تویِ کلاس است. ۵. بچّهٔ خانمِ سینایی تویِ آن اتاق است. ۶. جایِ من آنجاست.

تمرین ۲ - سؤال ۱. (کیفِ آقایِ سینایی) ۲. (ساعتِ مریم خانم) ۳. (نانِ هومن آقا) ۴. (لباسِ دوستِ مهتاب) ۵. (میوهٔ بچّهٔ خانمِ نوروزی)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (هشت) ۲. (صد) ۳. (ده) ۴. (دوازده) ۵. (نه)

تمرین ۴ - سؤال ۱. الو ببخشید، آنجا منزلِ آقایِ هومنِ سینایی است؟ ۲. دارویِ تو رویِ میزِ من بود. ۳. امروز صبح کلاسِ زبانِ فارسی چطور بود؟ ۴. جایِ آقایِ سوزوکی کجاست؟ ۵. غذایِ رستورانِ دانشگاهِ آنها خوشمزه نبود. ۶. من روزِ شنبه منزلِ خانمِ مهتابِ تهرانی بودم. ۷. تویِ کیفِ من شش هزار تومان هست. ۸. لباسِ تُو برایِ دانشگاه مناسب نیست. ۹. من دانشجویِ زبانِ فارسیِ دانشگاهِ تهران هستم. ۱۰. آن خانهٔ بزرگ مالِ دوستِ من است. ۱۱. کدام کلمه برایِ تویِ پرانتز مناسب است؟

تمرین ۵ - سؤال ۱. (چیست) ۲. (کجایی) ۳. (کیست) ۴. (چطور) ۵. (کجاست) ۶. (چند) ۷. (کدام)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (سرد) ۲. (ساعتِ) ۳. (مینا) ۴. (کارمندِ) ۵. (خوب) ۶. (خوشمزه) ۷. (آسان)

کلمه هایِ‮ ‬تازه[ویرایش]

 • اِسم:esm‮ ‬:
 • بَچّه‬:bachche‮ ‬:
 • بَرایِ ‬:barā‭-‬ye‮ ‬:
 • بیست‮‬:b‮ī‬st‬:‮ ‬:20
 • پا ‬:pā:
 • پِدَر:pedar‮ ‬:
 • پَرانتِز ‬:parāntez‮ ‬:
 • تَلَفّظ:talaffoz‮ ‬:
 • تِلِفُن‬:telefon‮ ‬:
 • تُومان‮‬:tomān‮ ‬:
 • تویِ‮‬:tū-ye ‬:
 • جا:jā:
 • حال:hāl‮ ‬:
 • دارو:dār‮ū‬:
 • دُرُست:dorost‮ ‬:
 • دوست‬:d‮ū‬st‮ ‬:
 • رویِ‬:r‮ū‬y-e:
 • زیرِ:z‮ī‬r-e‮ ‬:
 • شُمارِه:shomāre‮ ‬:
 • شَهر‮‬:shahr‮ ‬:
 • صَد‬:sad:100‮ ‬:‬
 • صَفحِه ‬:safhe‮ ‬:‬
 • صَندَلی‬:sandal‮ī‬:
 • قِیمَت :qeimat‮ ‬:
 • کُدام ‬:kodām‮ ‬:
 • گُل ‬:gol:
 • لالِه‬:lāle‮ ‬:
 • نوبَت‬:noubat‬:
 • مال‬:māl‮ ‬:
 • مِرسی ‬:mers‮ī‬:
 • مَعنی‬:maʿn‮ī‬:
 • مُناسِب‮ (‬بَرایِ‮)‬:‭(‬baray-e‭) ‬monāseb‮ ‬:
 • میز ‬:m‮ī‬z‮ ‬:
 • هِزار‮‬:hezār‮ ‬:
 • یا‬:yā:

عَدَد[ویرایش]

0 ۰ Sefr صِفر
1 ۱ Yek یِک
2 ۲ Do دُو
3 ۳ Se سِه
4 ۴ CHāhār چَهار
5 ۵ Panj پَنج
6 ۶ Shesh شِش
7 ۷ Haft هَفت
8 ۸ Hasht هَشت
9 ۹ Noh نُه
10 ۱۰ Dah دَه
11 ۱۱ Yāzdah یازدَه
12 ۱۲ Davāzdah دَوازدَه
13 ۱۳ Sizdah سیزدَه
14 ۱۴ Chahārdah چَهاردَه
15 ۱۵ Pānzdah/Punzda پانزدَه
16 ۱۶ Shānzdah شانزدَه
17 ۱۷ Hefdah هِفدَه
18 ۱۸ Hijdah هیجدَه
19 ۱۹ Nūzdah نوزدَه
20 ۲۰ Bist بیست
30 ۳۰ Si سی
40 ۴۰ Chehel چِهل
50 ۵۰ Pānjah پَنجاه
60 ۶۰ Shast شَصت
70 ۷۰ Haftād هَفتاد
80 ۸۰ Hashtād هَشتاد
90 ۹۰ Navad نَوَد
100 ۱۰۰ Sad صَد
200 ۲۰۰ Devist دویست
300 ۳۰۰ Sīsad سیصَد
400 ۴۰۰ Chahārsad چَهارصَد
500 ۵۰۰ Pān sad/Pun sad پانصَد
600 ۶۰۰ Shesh sad شَشصَد
700 ۷۰۰ Haft sad هَفتصَد
800 ۸۰۰ Hasht sad هَشتصَد
900 ۹۰۰ Noh sad نُهصَد
1000 ۱۰۰۰ Hezār هِزار
Milyon ۱۰۰۰۰۰۰ Melyun میلیون
Milyard ۱۰۰۰۰۰۰ Milyārd میلیارد


جستارهای وابسته[ویرایش]