راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/درس چهار

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

درس ۳ آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی (۴)‮ درس ۵


در زبان فارسی مصدر تمامی افعال با (ān) ختم می‌شود.

هَستَم، هَستی، اَست، هَستیم، هستید، هستند فاقد مصدر در زمان حال است ولی مصدر آن در زمان گذشته بودَن(būdan:) است که با <to be> در زبان انگلیسی برابر است.

بودن ‹budan› (“to be”)

بن فعل بود ‹bud-›

مفرد جمع
اوّل شخص (من) بودم (ما) بودیم
(‹man›) ‹budam› (‹mâ›) ‹budim›
“(I) was” “(we) were”
دوّم شخص (تو) بودی (شما) بودید
(‹to›) ‹budi› (‹šomâ›) ‹budin›
“(you) were” “(you) were”
سوّم شخص (او) بود (آنها) بودند
(‹u›) ‹bud (‹ânhâ›) ‹budan›
“(he/she/it) was” “(they) were”


منفی: نَبودَم، نَبودی، نَبود، نَبودیم، نَبودید، نَبودَند

کلمات این و آن اگر با اسم همراه نباشند و تنها بیایند، ضمیر اشاره نامیده می‌شوند نه صفت اشاره. برای مثال:

در جملهٔ این چیست؟ یا این کِتاب است. این ضمیر اشاره است.

امّا در جملهٔ این نان خُوشمَزِه است یا آن خانِه بُزُرگ است، این و آن صفت اشاره است.

نِمونِهٔ‮ ‬جملِه[ویرایش]

۱. دیروز هوا سرد بود‮.

۲. امروز صبح من در خانه نبودم‮.

۳. ‬این کفش چطور است؟

۴. ‬این کتاب جالب است‮.

۵. دیروز صبح هم هوا سرد بود ولی این قدر سرد نبود‮.

تمرین ۱[ویرایش]

مثبت منفی
مَن‮‬ بودَم مَن‮ ‬نَبودَم
تُو بودی تُو‮ ‬نَبودی
او بود او‮ ‬نَبود
ما بودیم ما‮ ‬نَبودیم
شُما بودید شُما‮ ‬نَبودید
آنها بودند آنها‮ ‬نَبودند

مثال‮: ‬او کیست؟

او کی‮ (‬بود‮)‬؟

‮۱. ‬الان من در رستوران هستم‮.

چهارشنبه صبح من در رستوران‮ (———————————).

‮۲. ‬امروز سرد است‮.

دیشب سرد‮ (———————————).

‮۳. ‬الان آنها در دانشگاه هستند‮.

سه شنبه آنها در دانشگاه‮ (———————————).

‮۴. ‬امروزصبح من و مادر در خانه هستیم‮.

شنبه صبح من و مادر در خانه‮ (———————————).

‮۵. ‬امروز هومن و شایان در تهران هستند‮.

جمعه هومن و شایان در تهران‮ (———————————).

تمرین ۲[ویرایش]

مثال:‬تو دیروز صبح‮ ‬‭ ‬در دانشگاه بودی؟

نه، ‮(‬من‮) ‬دیروز صبح در دانشگاه‮ (‬نبودم‮).

‮۱. ‬شما دیروز صبح در خانه بودید؟

نه، ‮(———————————) ‬دیروز صبح در خانه‮ (———————————).

‮۲. شایان شنبه صبح در شرکت بود؟

نه، ‮(———————————) ‬شنبه صبح در شرکت‮ (———————————).

‮۳. ‬دیشب هوا سرد بود؟

نه، ‬دیشب‮ (———————————) ‬سرد‮ (———————————).

‮۴. ‬تو دیروز در کلاس بودی؟

نه، ‮(———————————) ‬دیروز در کلاس‮ (———————————).

‮۵. ‬فرشته و مینا شنبه در دانشگاه بودند؟

نه، ‮(———————————) ‬شنبه در دانشگاه‮ (———————————).

تمرین ۳[ویرایش]

مثال‮: ‬آن کتاب چطور است؟ ‮ ‮<‬‭ ‬جالب‮ >‬

آن کتاب‮ (‬جالب‮) (‬است‮).

آن کتاب‮ (‬جالب‮) (نیست‮).

‮۱. ‬این قاشق چطور است؟ ‮ ‬ ‮< ‬قشنگ‮ >

این قاشق‮ (———————————) (———————————).

این قاشق‮ (———————————) (———————————).

‮۲. ‬آن کیف چطور است؟ ‮ ‬ ‮< ‬بزرگ‮ >

آن کیف‮ (———————————) (———————————).

آن کیف‮ (———————————) (———————————)

‮۳. ‬این‮ ‬غذا چطور است؟ ‮ ‬ ‮< ‬خوشمزه‮ >

این‮ ‬غذا‮ (———————————) (———————————).

این‮ ‬غذا‮ (———————————) (———————————)

‮۴. ‬امروز هوا چطور است؟ ‮ ‬ ‮< ‬سرد‮ >

امروز هوا‮ (———————————) (———————————).

امروز هوا‮ (———————————) (———————————)

‮۵. ‬فارسی چطور است؟ ‮< ‬مشکل‮ >

فارسی‮ (———————————) (———————————).

فارسی‮ (———————————) (———————————)

تمرین ۴[ویرایش]

مثال ۱: ‬فریبا دیروز صبح در دانشگاه بود امّا امروز صبح در دانشگاه‮ (‬نبود‮). ‬

مثال ۲: ‬انگلیسی مشکل است ولی فارسی آسان‮ (‬است‮).

‮۱. ‬دیروز صبح هم هوا سرد بود ولی این قدر سرد‮ (———————————).

‮۲. ‬این کفش خوب نیست ولی آن کفش خوب‮ (———————————).

‮۳. ‬آن خورش خوشمزه بود امّا ترشی خوشمزه‮ (———————————).

‮۴ ‬درژاپن هم نان هست ولی این قدر بزرگ‮ (———————————).

‮۵. ‬جمعه صبح من درخانه نبودم ولی مادر در خانه‮ (———————————).

‮۶. ‬انگلیسی آسان است ولی فارسی آسان‮ (———————————).

گفتگو[ویرایش]

لیلا خانم‮ ‬ ‮: ‬قاشق اینجا هست‮. ‬بفرمائید‮.

یومیکُو خانم ‮: ‬خیلی ممنون، ‮ ‬این چیست؟

لیلا خانم ‮: ‬این خورش است‮.

یومیکُو خانم ‮: ‬این چیست؟

لیلا خانم ‮: ‬این ترشی است‮. ‬در ژاپن هم ترشی هست؟

یومیکُو خانم ‮: ‬بله، ‮ ‬هست ولی این قدر ترش نیست‮.

لیلا خانم‮ ‬ ‮: ‬پلو چطور بود؟

یومیکُو خانم ‮: ‬خوشمزه بود‮. ‬دستِ‮ ‬شما درد نکند‮.

لیلا خانم‮ ‬ ‮: ‬نوشِ‮ ‬جان‮.

یومیکُو خانم ‮: ‬ببخشید، ‮ ‬نوشِ‮ ‬جان، ‮ ‬یعنی چه؟

لیلا خانم‮ ‬ ‮: ‬این یک اصطلاح است. ‮

یومیکُو خانم ‮: ‬ببخشید، ‮ ‬اصطلاح، ‮ ‬یعنی چه؟

لیلا خانم‮ ‬ ‮: ‬مثلاً‮ ‬دستِ‮ ‬شما درد نکند و خوشوقتم هم اصطلاح هستند‮.

پاسخ پرسش‌ها[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (دیروز) - (بودم) ۲. (دیروز) - (بود) ۳. (دیروز) - (بودند) ۴. (دیروز) - (بودیم) ۵. (دیروز) - (بودند)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (ما) - (نبودیم) ۲. (شایان) - (نبود) ۳. (هوا) - (نبود) ۴. (من) - (نبودم) ۵. (فرشته و فریبا) - (نبودند)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (قشنگ) (است) - (قشنگ) (نیست) ۲. (بزرگ) (است) - (بزرگ) (نیست) ۳. (خوشمزه) (است) - (خوشمزه) (نیست) ۴. (سرد) (است) - (سرد) (نیست) ۵. (مشکل) (است) - (مشکل) (نیست)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (نبود) ۲. (است) ۳. (نبود) ۴. (نیست) ۵. (بود) ۶. (نیست)

کلمه‌های تازه[ویرایش]

کلمه فارسی تلفظ معادل انگلیسی
آسان āsān
امّا ammā
صُبح sobh
اُتاق otāq
اِصطِلاح estelāh
این قَدر īnqadr
بُزُرگ bozorg
بِفَرمائید befarmāʿīd
بودَن būdan
بِرِنج berenj
پُلو polou
تُرش torsh
تُرشی torshī
جالِب jāleb
چِطور chetour
خوب khūb
خُورِش khoresh
خُوشمَزِه khoshmaze
خیلی مَمنون kheilī mamnūn
دَست dast
دَست شُما دَرد نَکُنَد dast-e shomā dard nakonad
دیروز dīrūz
دیشَب dīshab
سَرد sard
غَذا ghazā
قاشُق qāshoq
قَشَنگ qashang
کَفش kafsh
کی
کیف kīf
مادَر mādar
مَثَلاً masalan
مُشکِل moshkel
نوشِ‮ ‬جان nūsh-e jān
هَوا hāva
وَلی valī
یَعنی چِه؟ yaʿnī che

جستارهای وابسته[ویرایش]