راهنمای جامع فیزیک/نور

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

راهنمای جامع فیزیک

شکستِ نور مریی سفید در یک منشور به طول‌موج‌های دیگر، طول‌موج‌های بلندتر، متمایل به قرمز و موج‌های کوتاهتر، مایل به آبی‌اند.

۱-۶راهنمای جامع فیزیک/نورچیست؟

۲-۶راهنمای جامع فیزیک/اتاقک تاریک

۳-۶راهنمای جامع فیزیک/محاسبه سرعت نور

۴-۶راهنمای جامع فیزیک/اصل فرما

۵-۶راهنمای جامع فیزیک/فیزیک لیزر