رله دقیق حرارتی/وابستگی به دما

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تغییر درجه وابستگی به دما RIXC چیست؟
رله دقیق حرارتی


وابستگی به دمای پیرامونی[ویرایش]

از آن‌جا که رله، به‌جهت عملکردش به مقایسهٔ میان طول دو بدنهٔ فلزی با ضرایب خطّی یکسانِ انبساط بستگی دارد، در اصل مستقل از دمای محیط است. یکی از بدنه‌ها در دمای محیط و دیگری در آن دما، به‌اضافهٔ افزایش دمای مربوط به شارش جریان قرار دارد. این بدین معناست که پرداخت هزینه‌ای برای تغییرات دمای محیط واجب نیست و این، برنامه‌ریزی رله را ساده می‌کند. همچنین به یاد داشته باشید که عملکرد رله، به افزایش دمای شیء حفاظت شده، صرف‌نظر از این‌که در چه موقعیّتی با دمای محیطیِ متفاوت از شیء حفاظت شده قرار گرفته باشد بستگی دارد. با این همه، این واقعیت که «رله مستقل از دمای محیط است»، بدین معنی نیست که به تغییرات دمای محیط حسّاس نباشد. بدنهٔ «سرد»، تغییرات دمای هوا را نسبتاً سریع متابعت می‌کند، درحالی‌که بخش‌های درونی رله، بسیار به آهستگی (با آن) وفق پیدا می‌کنند. به این خاطر که رله، باید به‌درستی سنجیده شود، از این‌رو مهم است که در معرض تغییرات دمایی سریع، تابش مستقیم آفتاب و غیره قرار داده نشود.