پرش به محتوا

زبان ترکی آذربایجانی/درس پنجم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

سیستم اعداد در ترکی آذربایجانی بسیار منظم است.

اعداد یک رقمی

[ویرایش]

اعداد یک رقمی در زبان ترکی آذربایجانی به شکل زیر می‌باشد:

عدد نوشتار تلفظ شکل فارسی عدد نوشتار فارسی عدد
0 sıfır ˈsɯfɯɾ ۰ صفر
1 bir biɾ ۱ یک
2 iki ici ۲ دو
3 Üç yt͡ʃ ۳ سه
4 dörd dœɾd ۴ چهار
5 beş beʃ ۵ پنج
6 altı ɑltɯ ۶ شش
7 yeddı jed:i ۷ هفت
8 səkkiz sækciz ۸ هشت
9 doqquz doq:uz ۹ نه

اعداد دو رقمی

[ویرایش]

اعداد دو رقمی پایه (دهگان‌ها) به شکل زیر هستند:

عدد نوشتار شکل فارسی عدد نوشتار فارسی عدد
10 on ۱۰ ده
20 iyirmi ۲۰ بیست
30 otuz ۳۰ سی
40 qırx ۴۰ چهل
50 əlli ۵۰ پنجاه
60 altmış ۶۰ شصت
70 yetmiş ۷۰ هفتاد
80 səksən* ۸۰ هشتاد
90 doxsan ۹۰ نود

(*) در ترکی آذربایجانی رایج در ایران، در اکثر مناطق کلمه فارسی «هشتاد» (həştad) جایگزین کلمه səksən شده است.

بقیه اعداد دو رقمی به شکل منظم از ترکیب عدد دهگان و عدد یکان ساخته میشوند. مثلا عدد «یازده» با ترکیب عدد «ده» (on) و عدد «یک» ساخته میشود: on bir چند مثال در این جدول آمده است:

عدد ترکیب نوشتار
12 10 + 2 on iki
29 20 + 9 iyirmi doqquz
55 50 + 5 əlli beş
83 80 + 3 səksən üç *
76 70 + 6 yetmiş altı

(*) مثل خود عدد هشتاد، بقیه ترکیبات هشتاد هم در اکثر مناطق ترکی‌زبان ایران با کلمه هشتاد فارسی ساخته میشوند. مثلا ۸۳ = həştad üç

اعداد سه رقمی

[ویرایش]

معادل عدد «صد» yüz هست. بقیه صدگان‌ها به شکل منظم از ترکیب از این عدد ساخته می‌شوند. مثلا 200 = 2 × 100 = iki yüz. این عددها در جدول زیر آمده‌اند:

عدد ترکیب نوشتار
100 yüz
200 2 × 100 iki yüz
300 3 × 100 üç yüz
400 4 × 100 dörd yüz
500 5 × 100 beş yüz
600 6 × 100 altı yüz
700 7 × 100 yeddi yüz
800 8 × 100 səkkiz yüz
900 9 × 100 doqquz yüz


بقیه اعداد سه رقمی، طبق معمول به شکل منظم با ترکیب اعداد ساخته می‌شوند. مثلا 123 = 100 + 20 + 3 = yüz iyirmi üç


اعداد چهار رقمی

[ویرایش]

معادل عدد «هزار» min هست. بقیه هزارگان‌ها به شکل منظم از ترکیب از این عدد ساخته می‌شوند. مثلا 2000 = 2 × 1000 = iki min.

بقیه اعداد چهار رقمی هم به شکل منظم از ترکیب اعداد ساخته می‌شوند. مثلا 2894 = 2000 + 800 + 90 + 4 = iki min səkkiz yüz doxsan dörd