فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/کاوش منظومه شمسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

سیاره دهم کاوش منظومه شمسی سریع السیر زهره
فرهنگ نجوم


تاکنون فضاپیماهای بسیاری برای کشف منظومه و بهتر شناساندن آن به فضا فرستاده شده است مانند فضا پیما گالیله و سریع السیر زهره