فرهنگ نجوم/کره آسمان/زاویه فاز

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
زاویه کشیدگی زاویه فاز سیستم های مختصات آسمان
فرهنگ نجوم


در واقع فاز در یک تابع سینوسی یا در موج دارای دو معنی متفاوت اما نزدیک به هم است.

معنی اول: زاویهٔ اولیهٔ تابع (نوسانگر) در نقطهٔ مبدا است که به آن اختلاف فاز هم می‌گویند.

و معنی دوم: کسری از چرخهٔ موج است که نسبت به مبدا سپری شده است.

نگارهٔ بالا نشان دهندهٔ اختلاف فاز میان دو تابع سینوسی است. محور افقی نشان دهندهٔ زاویه‌ای (فازی) است که با گذشت زمان افزایش می‌یابد.