فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/انبساط جهان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ماده تاریک انبساط جهان ثابت هابل
فرهنگ نجوم


اگر یک بادکنک خالی از باد را فرض کنیم و روی آن نقاطی را رسم کرده و سپس بادکنک را باد کنیم مشاهده می‌کنیم که هرچه حجم بادکنک بیش‌تر شود، فاصله نقاط از یکدیگر افزایش می‌یابد. این مفهومِ جهان در حال انبساط است. انبساط جهان به معنی افزایش فاصلهٔ متریک بین اجسام جهان با گذشت زمان است.

نمایش انبساط در نان کشمشی. با دوبرابرشدن اندازهٔ نان، فاصلهٔ بین کشمش‌ها نیز دوبرابر می‌شود.