هندسه مقدماتی/خط

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
' خط انواع خط
هندسه مقدماتی


خط دارای تعاریف مختلفی می باشد که در اینجا ما به دوتا از آن ها اشاره می کنم.

۱-خط امتداد نقطه است.

۲-بر اثر حرکت و امتداد یک نقطه بر صفحه در یک راستا خط شکل می گیرد.