هندسه مقدماتی/مخروط

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مخروط یکی از گونه‌های هرم است که قاعدهٔ آن دایره است.

یک مخروط یک شکل هندسی سه‌بُعدی است که از پایهٔ تختش (سطح مقطع مخروط) به آرامی یا به سرعت (به سطح قاعده و ارتفاع بستگی دارد) تا راس باریک می‌شود.

مخروط دایره‌ای اُریب و مخروط دایره‌ای قائم

بخش های مخروطی نام اشکالی است که ابتدا باید چند تعریف زیر را یاد گرفت :

صفحه مخروطی : دو پاره خط قاطع در فضا را در نظر بگیرید . حال اگر یک پاره خط از آن دو حول پاره خط دیگری در فضا دوران کند به طوری که اولی گردش کرده و دومی ثابت باشد,شکلی به نام صفحه مطروطی ایجاد می شود.

که به پاره خط دوران کرده مولد و به هر یک از مخروط های ایجاد شده یک دامنه گویند.

مقاطع مخروطی[ویرایش]

با توجه به تعریف بالا اگر یک صفحه و یک صفحه مخروطی را در نظر داشته باشید از برخورد این دو در فضا تنها هفت شکل زیر پدید می آید:

  1. نقطه
  2. یک خط راست
  3. دو خط متقاطع
  4. دایره
  5. بیضی
  6. سهمی
  7. هذلولی