هندسه مقدماتی/ قطر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

قطر یا ترامون در هندسه پاره‌خطی‌ست که هر دو رأس غیر مجاور یک چندضلعی یا چندوجهی را به هم متصل کند.

قطرهای یک مکعب. قطر فضایی 'AC (به رنگ آبی) با طول و قطر وجهی AC (به رنگ قرمز) با طول