ویکی‌مدرسه/دوره اول دبیرستان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مقطع دوره اول دبیرستان[ویرایش]

 
به بخش جزوات درسی دوره اول متوسطه خوش آمدید

تمام دانش آموزان باید مقطع دوره اول دبیرستان را با موفقیت پشت سر بگذارند. شما می‌توانیداز جزوات و نمونه سوالات استفاده کنید. دروس سال اول دبیرستان به شرح زیر هستند:

ریاضی - فیزیک - شیمی - زیست‌شناسی - دین و زندگی - مطالعات اجتماعی - زبان انگلیسی - عربی

هفتم[ویرایش]

۱- ویکی‌مدرسه/فارسی پایه هفتم

۲- ویکی‎‌مدرسه/آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

۳- ویکی‌مدرسه/ریاضی پایه هفتم

۴- ویکی‌مدرسه/کار و فناوری پایه هفتم

۵- ویکی‌مدرسه/علوم تجربی پایه هفتم

۶- ویکی‌مدرسه/پیام های آسمانی پایه هفتم

۷- ویکی‌مدرسه/ضمیمه پیام های آسمان

۸- ویکی‌مدرسه/مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم

۹- ویکی‌مدرسه/فرهنگ و هنر

۱۰- ویکی‌مدرسه/انگلیسی پایه هفتم

۱۱- ویکی‌مدرسه/کتاب کار انگلیسی

۱۲- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی (دختران و پسران) پایه هفتم

۱۳- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم

۱۴- ویکی‌مدرسه/آموزش قرآن پایه هفتم

۱۵- ویکی‌مدرسه/عربی پایه هفتم

هشتم[ویرایش]

۱- ویکی‌مدرسه/فارسی پایه هشتم

۲- ویکی‌مدرسه/آموزش مهارت های نوشتای (نگارش و انشا) پایه هشتم

۳- ویکی‌مدرسه/کار و فناوری پایه هشتم

۴- ویکی‌مدرسه/ریاضی پایه هشتم

۵- ویکی‌مدرسه/علوم تجربی پایه هشتم

۶- ویکی‌مدرسه/پیام های آسمان

۷- ویکی‌مدرسه/ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

۸- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

۹- ویکی‌مدرسه/مطالعات اجتماعی

۱۰- ویکی‌مدرسه/فرهنگ و هنر

۱۱- ویکی‌مدرسه/انگلیسی

۱۲- ویکی‌مدرسه/کتاب کار انگلیسی

۱۳- ویکی‌مدرسه/عربی

۱۴- ویکی‌مدرسه/آموزش قرآن

۱۵- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی

نهم[ویرایش]

۱- ویکی‌مدرسه/فارسی پایه نهم

۲- ویکی‌مدرسه/آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

۳- ویکی‌مدرسه/ریاضی

۴- ویکی‌مدرسه/علوم تجربی

۵- ویکی‌مدرسه/پیام های آسمان

۶- ویکی‌مدرسه/تعلیمات ادیان الهی و اخلاق

۷- ویکی‌مدرسه/کار و فناوری

۸- ویکی‌مدرسه/مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی)

۹- ویکی‌مدرسه/فرهنگ و هنر

۱۰- ویکی‌مدرسه/انگلیسی

۱۱- ویکی‌مدرسه/کتاب کار انگلیسی

۱۲- ویکی‌مدرسه/عربی

۱۳- ویکی‌مدرسه/آموزش قرآن

۱۴- ویکی‌مدرسه/آمادگی دفاعی