ویکی‌مدرسه/دوره دوم متوسطه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در سیستم آموزشی جدید؛ دانش‌آموزان از همان سال اول دوره دوم متوسطه (دوره دوم دبیرستان) به تحصیل در رشته‌های تخصصی خود می‌پردازند. رشته‌های تحصیلی به ۳ دسته اصلی: نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش تقسیم می‌شوند؛ که رشته نظری شامل چهار زیر شاخۀ: علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هستند. فنی و حرفه‌ای و نیز کار و دانش؛ دسته‌بندی مشابه‌ای دارند و هر دو به چهار زیر شاخۀ: هنر، صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می‌شوند. جزوات ارائه شده در این نوشتار مربوط به دروس ۳ رشتۀ علوم تجربی، ریاضی و علوم انسانی هستند.

نظام جدید[ویرایش]

دهم[ویرایش]

علوم انسانی

۱-منطق

۲-ریاضی و آمار (۱)

۳-اقتصاد

۴-علوم و فنون ادبی (۱)

۵-عربی، زبان قرآن (۱)

۶-تاریخ (۱)

۷-جغرافیای ایران (۱) (مشترک با دیگر رشته‌ها)

۸-جامعه‌شناسی (۱)

علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

۱-ریاضی (۱) (مشترک)

۲-فیزیک (۱) (تجربی)

۳-فیزیک (۱) (ریاضی)

۴-شیمی (۱) (مشترک)

۵-زیست‌شناسی (۱) (تجربی)

۶-هندسه (۱) (ریاضی)

دروس عمومی

۱-فارسی (۱) (کلیۀ رشته‌ها)

۲-عربی، زبان قرآن (۱) (ریاضی و تجربی) (در بالا در لیست دروس تخصصی به عربی رشته انسانی اشاره شد)

۳-دین و زندگی (۱) (تجربی و ریاضی)

۴-دین و زندگی (۱) (انسانی)

۵-زبان انگلیسی (۱) (کلیۀ رشته‌ها)

یازدهم[ویرایش]

علوم انسانی

۱-روان‌شناسی

۲-ریاضی و آمار (۲)

۳-فلسفه (۱)

۴-علوم و فنون ادبی (۲)

۵-عربی، زبان قرآن (۲)

۶-تاریخ (۲)

۷-جغرافیای ایران (۲)

۸-جامعه‌شناسی (۲)

علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

۱-ریاضی (۲) (تجربی)

۲-فیزیک (۲) (تجربی)

۳-فیزیک (۲) (ریاضی)

۴-شیمی (۲) (مشترک)

۵-زیست‌شناسی (۲) (تجربی)

۶-هندسه (۲) (ریاضی)

۷-حسابان (۱) (ریاضی)

۸-آمار و احتمال (ریاضی)

۹-زمین‌شناسی (تجربی)

دروس عمومی

۱-فارسی (۲) (کلیۀ رشته‌ها)

۲-عربی، زبان قرآن (۲) (ریاضی و تجربی) (در بالا در لیست دروس تخصصی به عربی رشته انسانی اشاره شد)

۳-دین و زندگی (۲) (تجربی و ریاضی)

۴-دین و زندگی (۲) (انسانی)

۵-زبان انگلیسی (۲) (کلیۀ رشته‌ها)

دوازدهم[ویرایش]

علوم انسانی

۱-ریاضی و آمار (۳)

۲-فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) (۲)

۳-علوم و فنون ادبی (۳)

۴-عربی، زبان قرآن (۳)

۵-تاریخ (۳)

۶-جغرافیای (کاربردی) (۳)

۷-جامعه‌شناسی (۳)

علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

۱-ریاضی (۳) (تجربی)

۲-فیزیک (۳) (تجربی)

۳-فیزیک (۳) (ریاضی)

۴-شیمی (۳) (مشترک)

۵-زیست‌شناسی (۳) (تجربی)

۶-هندسه (۳) (ریاضی)

۷-حسابان (۲) (ریاضی)

۸-ریاضیات گسسته (ریاضی)

دروس عمومی

۱-فارسی (۳) (کلیۀ رشته‌ها)

۲-عربی، زبان قرآن (۳) (ریاضی و تجربی) (در بالا در لیست دروس تخصصی به عربی رشته انسانی اشاره شد)

۳-دین و زندگی (۳) (تجربی و ریاضی)

۴-دین و زندگی (۳) (انسانی)

۵-زبان انگلیسی (۳) (کلیۀ رشته‌ها)


نمونه سوالات امتحانی[ویرایش]

علوم انسانی

نمونه سوالات امتحانی

ریاضی فیزیک

نمونه سوالات امتحانی

علوم تجربی

نمونه سوالات امتحانی

جزوات درسی نظام قدیم[ویرایش]

جزوات درسی اول متوسطه نظام قدیم