ویکی‌مدرسه/دوره دوم متوسطه/فیزیک (۱) (تجربی)/اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

۱- جرم و زمان از ....... و کیلوگرم و ثانیه از ...... در SI می‌باشند. (سراسری ریاضی خارج ۸۶)

۱) یکاهای فرعی - یکاهای اصلی

۲) یکاهای اصلی - کمیت‌های فرعی

۳) کمیت‌های اصلی - یکاهای اصلی

۴) کمیت‌های اصلی - کمیت‌های فرعی

۲- ....... از کمیت‌های اصلی و ...... از کمیته‌های فرعی در SI می‌باشند. (سراسری ریاضی ۸۶)

۱) حجم و جرم - زمان و انرژی

۲) جرم و زمان - طول و نیرو

۳) طول و جرم - مساحت و نیرو

۴) نیرو و دما - سرعت و شدت جریان