پرش به محتوا

ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۳۷ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۸۶۴ ۹۰۸ ۹٬۳۵۴ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۴۱ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۸۸۶ ۹۰۸ ۹٬۳۵۸ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۴۵ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۹۲۶ ۹۰۸ ۹٬۳۶۲ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۵۶ ۲٬۲۰۷ ۶۶٬۹۹۲ ۹۰۸ ۹٬۳۶۷ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۱۵ ۲٬۲۱۷ ۶۷٬۲۳۴ ۹۰۸ ۹٬۳۷۱ ۳۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۰ ۲٬۲۴۱ ۶۷٬۳۸۰ ۹۰۸ ۹٬۳۷۴ ۳۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۰ ۲٬۲۴۲ ۶۷٬۳۹۴ ۹۰۸ ۹٬۳۷۴ ۳۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۹ ۲٬۲۸۶ ۶۷٬۵۱۳ ۹۰۸ ۹٬۳۸۰ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۷۷ ۲٬۲۹۴ ۶۷٬۶۸۸ ۹۰۸ ۹٬۳۸۷ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۳۰۴ ۲٬۱۶۰ ۶۷٬۰۹۷ ۹۰۸ ۹٬۴۰۸ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۱ ۱
جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۳۵۲ ۲٬۲۰۵ ۶۷٬۴۶۶ ۹۰۸ ۹٬۴۱۰ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۳ ۱
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۳۹۳ ۲٬۲۶۱ ۶۷٬۷۸۰ ۹۰۸ ۹٬۴۲۰ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۳ ۱
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۱۰ ۲٬۲۷۲ ۶۷٬۹۰۶ ۹۰۸ ۹٬۴۲۶ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۳ ۱
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۱۸ ۲٬۲۷۲ ۶۷٬۹۷۹ ۹۰۸ ۹٬۴۲۸ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۴ ۲
سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۳۰ ۲٬۲۷۵ ۶۸٬۰۳۵ ۹۰۸ ۹٬۴۳۴ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۱٬۴۴۳ ۲٬۲۸۰ ۶۸٬۱۴۰ ۹۰۸ ۹٬۴۳۹ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۷۶ ۲٬۳۰۰ ۶۸٬۳۳۲ ۹۰۸ ۹٬۴۴۲ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۸۰ ۲٬۳۰۷ ۶۸٬۴۰۶ ۹۰۸ ۹٬۴۴۶ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳
شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۳ ۲٬۲۸۴ ۶۸٬۴۹۲ ۹۰۷ ۹٬۴۵۱ ۲۹ ۶ ۲ ۰ ۵ ۳