آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فرهنگی بر استفاده مصرف کنندگان از شبکه اجتماعی و اثر آن بر انگیزه خرید آنلاین

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاثیر فناوری اطلاعات بر جامعه تاثیر فرهنگی بر استفاده مصرف کنندگان از شبکه اجتماعی و اثر آن بر انگیزه خرید آنلاین دهکده جهانی یا جنگل پرآشوب فرهنگ، خودشناسی، خودمحوری و اینترنت
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


فرهنگ و شبکه های اجتماعی[ویرایش]

شبکه های اجتماعی آنلاین به یک پدیده فرهنگی تبدیل شده اند. شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و مای اسپیس شاهد رشد سریع کاربران خود می باشند. با افزایش محبوبیت وب سایت های شبکه اجتماعی می توان گفت که جهان در حال کوچکتر شدن است و مردم بیش از پیش با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند. شبکه های اجتماعی مصرف کنندگان را قادر به استفاده از فناوری فروشگاه اجتماعی آنلاین یکپارچه می کنند. فرهنگ بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده است از جمله تبلیغات، راهبردهای بازاریابی و عادات خرید. اما کارهای مشابه عملی و نظری در انطباق میان فرهنگی فناوری های نو ظهور شبکه ی اجتماعی موجود است. فرهنگ به عنوان یک پیش بینی کننده برای خرید آنلاین، با توجه به تاثیر آن بر خرید آنلاین در یافته ها حاصل شده است .

مدل پذیرش فناوری 3 (TAM 3)[ویرایش]

مدل پذیرش تکنولوژی یکی از روش هایی است که به جهت توضیح قصد رفتار کاربران در استفاده از نوآوری های فناوری، به طور گسترده استفاده می شود فرض می شود که پذیرش سیستم های اطلاعاتی فردی توسط دو عامل تخمین زده می شود :

  1. ادراک سودمندی (PU)
  2. ادراک سهولت استفاده (PEOU)


PU و PEOU

در این مدل PU و PEOU با رابطه با استفاده ی مشتریان از شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل نشان می دهد که PU می تواند PEOU را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا تکنولوژی ساده مورد استفاده، به طور کلی می تواند مفیدتر بوده و تاثیر مثبت بر روی نیت بگذارد. PU پیش بینی کننده ی قوی نیات رفتاری است، که در این مطالعه قصد استفاده از شبکه اجتماعی برای خرید آنلاین است.

هنجار ذهنی

هنجار ذهنی حاکی از آن است که رفتار فرد، می تواند تاثیر مهم تحریک آمیزی بر دیگران مانند خانواده یا دوستان بگذارد که به طور مشابه عمل کنند. به عبارت دیگر هنجار ذهنی نوعی ادراک فشار اجتماعی است که در تصمیم گیری افراد در مواجه با موقعیت های مشابه تاثیر می گذارد. زمانی که هنجار ذهنی بر مراحل اولیه پیاده سازی تکنولوژی تاثیر می گذارد، به نظر می رسد که بر نیت افراد در خرید با استفاده از شبکه های اجتماعی نیز تاثیر گذارد.

جستجوی اجتماعی

جستجوی اجتماعی را می توان به عنوان فرآیند یافتن اطلاعات آنلاین به کمک منابع اجتماعی تعریف کرد.


خود کارآمدی

خود بسندگی می تواند به عنوان قضاوت فردی از یک توانایی فردی برای انجام یک رفتار تعریف شود. قدرت خود کارآمدی بیشتر از تلاش می باشد. استفاده از آن برای شبکه ی اجتماعی اشاره به قضاوت مصرف کننده در مورد توانایی خود برای شرکت در شبکه ی اجتماعی و تاثیرگذاری آن بر ادراک سهولت استفاده است.

قصد استفاده از شبکه ی اجتماعی و خرید

شبکه های اجتماعی به مصرف کنندگان این فرصت را می دهند که علاوه بر مشاهده ی فهرست اطلاعات مورد نیاز برای خرید آنلاین، فراتر از قلمرو سنتی رفته و راحتی بیشتری را برای آنها فراهم کند. مانند نیاز به تایید از سوی همتایان، میل به ابراز خود و میل به سرگرمی. فرض می شود که شبکه ی اجتماعی یک نوآوری تکنولوژیکی مهم که بر مصرف کنندگان در ادراک نیت خرید آنلاین تاثیر می گذارد.

فرهنگ و TAM3[ویرایش]

فرهنگ ایده ی مفهومی پیچیده ای است که تعاریف جامع و مقبول را به مبارزه طلبیده است. فردگرایی به عنوان درجه ای از یک جامعه در تاکید بر نقش فرد تعریف شده است. فاصله ی قدرت درجه ای است که اعضای کم قدرت تر سازمان بپذیرند که توزیع قدرت به طور نامساوی است. مردانگی درجه ای است که تاکید جامعه بر ارزش های مردانه در مقابل ارزش های زنانه است.

تعدیل کردن تاثیرات فرهنگ

نتیجه ی مطالعات نشان داد که تنها ابعاد مردانگی و زنانگی ارتباط بین PEOU و نیت را تعدیل می کند. به علاوه نشان داد که فرهنگ ارتباط بین هنجار ذهنی و نیت رفتاری را تعدیل می کند.

مفاهیم مطالعه[ویرایش]

شبکه های اجتماعی تغییراتی در الگوهای ارتباطی و ارتباطات فردی به وجود آورده اند. شبکه ی اجتماعی پدیده ای تازه و موثر بر پذیرش فرهنگی تکنولوژی بر فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان است. اطلاعات تولید شده توسط مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی میزان قابل توجهی ارزش افزوده برای دیگر کاربران به همراه دارد که ممکن است این اطلاعات را در وبسایت های فروشندگان نیابند. فروشندگان نیز به طور فزاینده ای تاثیر قوی فرهنگ به عنوان عامل تعیین کننده در نگرش مصرف کننده را به رسمیت شناختند. نتایج نهایی بررسی شبکه اجتماعی توسط فروشندگان منجر به ارائه ی خدمات بهتر به مصرف کننده و کسب وفاداری آنها خواهد شد.

منابع[ویرایش]

پیوند به مقاله: دریافت منبع

عنوان انگلیسی: Cultural influence on consumers' usage of social networks and its' impact on online purchase intentions

عنوان فارسی: تاثیر فرهنگی بر استفاده مصرف کنندگان از شبکه اجتماعی و اثر آن بر انگیزه خرید آنلاین