آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تاثیر قدرت پردازش اطلاعات در فرهنگ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاثیر بستر محیط کار و سن کارکنان در پذیرش فناوری تاثیر قدرت پردازش اطلاعات در فرهنگ کمبود ارتباطات و اخلاقیات و تاثیرات آن بر فناوری اطلاعات
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


قدرت فردی جنبه مرکزی از تعاملات اجتماعی است كه اغلب به عنوان توانایی فرد برای نفوذ در دیگران و یا کنترل خصوصيات دیگران تعریف شده است ، قدرت بر برداشت از افراد ديگر تاثیر می گذارد. مطالعات بررسی فرایندهای شناختی موجب شده مفاهیم قدرت فردی در هنگام تفسیر اطلاعات در مورداشیاء متمايز شود. با بررسی اثرات قدرت در پردازش اطلاعات برای اهداف غير اجتماعي ، نقش پردازش ذهن در این آثار مشخص مي گردد. مطالعات ما نشان می دهد که زمانی که قدرت برجسته است، آشنایی با فرهنگ مشخص می کند که چگونه ذهن پردازش اطلاعات كمك مي كند.

مطالعات اخير نشان می دهد مفاهیم مختلف فرهنگی مبتنی بر قدرت فردی پیامدهای مجزا برای پردازش اطلاعات دارند. افراد فردگرا عمودی (VI) به قدرت فرهنگی اصطلاحات شخصی (قدرت برای به دست آوردن اعتبار و به رسمیت شناختن توسط دیگران)، در حالی که افراد فردگرا افقی (HC) به قدرت نمایش فرهنگی در شرایط اجتماعی (قدرت های بهبود یافته و کمک به دیگران)جهت گیری دارند.

قدرت نفوذ پردازش اطلاعات چگونه است؟ درتحقیقات به عمل آمده افراد مبتلا به قدرت اغلب در روش پردازش با توجه به نگرش و تمایلات درونی خود عمل مي کنند، و دیدگاه ها و نیازهای دیگران را درنظر نمي گيرند.

به طور مشابه، یادآوری یک رویداد که در آن یک قدرت بر دیگران وجود دارد براساس ایجاد تمرکز داخلی در پردازش اطلاعات مربوط به محصول است. این تولید بر ابزار که محصول خود را ارائه می دهد تاکید دارد.

شرکت کنندگان با قدرت بالا احتمال ترکیب دیدگاه های دیگران در قضاوت آنها كمتر است ، و کمتر بر روی احساسات و دیدگاه های دیگران نسبت به شرکت کنندگانی که در ابتدا با قدرت متمرکز شده است تمرکز دارند.

مفاهيم مختلفي از قدرت رابطه ای توسط این موقعیت می تواند تعیین كند آیا احتمال وقوع تصورات بیشتر یا کمتر قالب است ، بررسي مي شود. به طور خاص ،مفاهیم قدرت و اهداف فرهنگی الگو، به دلیل افكار پردازش اطلاعات و توسط قدرت فرهنگی است.

برخی از ارزشهای فرهنگی ،پرورش قدرت فردی را به عنوان وسيله اي برای پیشبرد کار شخصی استفاده می كنند، به دست آوردن ستایش و تحسین دیگران،و حفظ و ارتقاء وضعیت از نظر دیگران كه این مفهوم قدرت شخصی می باشد.

با این حال، طرز فکر کلیشه های بهبود یافته، ابزاری براي کمک به دیگران نیست. آنهاييكه روي نيازهاي ديگران تمركز مي كنند بيشتر متمايل به قرارگرفتن در اطلاعات جدا هستند.دارندگان قدرت كساني كه احساس مسئولیت در مقابل دیگران شده اند ديگران را با قدرت کمتري نسبت به انتظارات قبلي ارزیابی مي كنند، زیرا چنین فرایندهای شناختی ابزاری برای کمک به فرد دیگری است كه شکل گیری تصور تسهیل مي كند. قدرت ،اغلب توانايي تاثيرپذيري ديگران يا كنترل روي خروجيهاست .


به دليل اينكه فاكتورهاي فرهنگي تحت تاثير انواع موقعيت هايي ست كه افراد به صورت عادي نشان مي دهند. جريان افكار فرهنگي يك روش موفق براي مشخص نمودن اين موقعيتهاست .اين افكار فرهنگي براساس زمان قابل دسترسي است . براي افراد فرد گرا ،تكرار كردن تجربيات روتين هاي كليشه اي در پاسخ دادن مشخص موقعيتها ، روالها را سريعتر به سوي هدف هدايت مي كند. نتيجه اينكه نمايش قدرت مي تواند افكار پردازش شده فرهنگي را رها كند .بعلاوه اين افكار بايد در پردازش اطلاعات كه مستقيما به اهداف قدرات مرتبط نمي شود فعال گردد.

قدرت فردی یک دولت فراگیر و مهم روانی است.مطالعات نشان می دهد که قدرت پردازش اطلاعات وابسته به عوامل فرهنگی است. برای کسانی که با جهت گیری عمودی فردگرا فرهنگی ، يعني افرادي که با نگرانی در مورد دستیابی به وضعیت و شناخت از دیگران با رقابت تلاش مي كنند ، قدرت ، تمایل به کلیشه در پردازش اطلاعات مربوط به محصول را افزایش می دهد. به دلیل طرز فکر کلیشه -ابزاری است كه برای دفاع از وضعیت افراد قدرتمند در مقابل دیگران قابل كنترل است .


افراد VI بالا با دیدگاه شخصی از کلیشه قدرت بیشتری مي گيرند در حالی که این عوارض را در میان افراد با HC بالا در موقعیت هایی که باعث برجسته شدن توانش اجتماعی قدرت قرار مي گيرند وجود ندارد. در حاليكه ،افراد HC بالا با مشخصات اجتماعی از قدرت بيشتر فردگرايي در زمان برجسته شدن توانايي های قدرت اجتماعی، استفاده مي كنند در حالی که این عوارض را در میان افراد و همچنین به عنوان بالا در VI در موقعیت هایی که باعث برجسته توانايي قدرت شخصی وجود ندارد.

دانلود مقاله[ویرایش]

منبع