آموزش زبان فرانسوی/اعداد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
الفبا اعداد الفبا
آموزش زبان فرانسوی


زبان فرانسه هم ساختاری مشابه بسیاری از زبان های اروپایی دارد. اعداد 1 تا 10 در این زبان کاملا بی قاعده هستند پس باید تمام آنها را به خوبی یاد بگیرید. جدول زیر اعداد 1 تا 10 زبان فرانسه را به شما یاد می دهد:

1 Un /œ̃̃̃/
2 Deux /dø/
3 Trois /tʀwɑ/
4 Quatre /katʀ/
5 Cinq /sɛ̃k/
6 Six /sis/
7 Sept /sɛt/
8 Huit /ʽɥit/
9 Neuf /nœf/
10 Dix /dis/


اعداد 11 تا 19[ویرایش]

در زبان فرانسه اعداد 11 تا 16 قاعده ای برای ساخت ندارند. در واقع باید آنها را مثل اعداد 1 تا 10 حفظ کنید. اما برای اعداد 17 تا 19 با اضافه کردن dix (ده) به عدد یک رقمی شکل دو رقمی آن را می سازیم. مثلا 17 به صورت زیر ساخته می شود:

Dix + Sept = Dix-sept 10 + 7 = 17

برای 18 و 19 هم ساختار مشابهی داریم. جدول زیر اعداد 11 تا 19 به زبان فرانسه را نشان می دهد:

Eleven Onze   /ɔ̃z/
Twelve Douze /duz/
Thirteen Treize /tʀɛz/
Fourteen Quatorze /katɔʀz/
Fifteen Quinze /kɛ̃z/
Sixteen Seize /sɛz/
Seventeen Dix-sept /disɛt/
Eighteen Dix-huit /dizɥit/
Nineteen Dix-neuf /diznœf/

از آنجا که ساختار اعداد در زبان فرانسه کمی نا آشنا یا عجیب است اعداد 20 تا 99 را به دو بخش تقسیم می کنیم و به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

اعداد 20 تا 69[ویرایش]

اعداد 2 رقمی 20، 30، 40، 50 و 60 در زبان فرانسه بی قاعده هستند. پس باید آنها را به صورت جداگانه حفظ کنید. جدول زیر به شما در این مورد کمک می  کند:

20 Vingt /vɛ̃/
30 Trente /tʀɑ̃t/
40 Quarante /kaʀɑ̃t/
50 Cinquante /sɛ̃kɑ̃t/
60 Soixante /swasɑ̃t/


بعد از یاد گرفتن این اعداد، ساختن بقیه اعداد دو رقمی تا 69 خیلی سخت نیست. کافیست رقم دوم را در کنار رقم اول قرار دهید. البته اعداد دو رقمی ای که رقم اول آنها یک است یک تفاوت کوچک دارند. به جدول زیر توجه کنید:

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf

برای عدد 21 بین یک و بیست حرف اضافه et به معنای “و” را داریم. در حالی که بقیه اعداد دو رقمی این حرف را ندارند. این مورد در مورد بقیه اعداد هم صادق است. به جدول زیر دقت کنید:

30 trente
31 trente et un
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit
39 trente-neuf

همه اعداد تا عدد 69 به همین صورت ساخته می شوند.

اعداد 69 تا 99[ویرایش]

این قسمت از ساختار اعداد فرانسه ممکن است برای شما کمی عجیب باشد. در زبان فرانسه اعداد دو رقمی بالاتر از 69 را به صورت ترکیبی می سازند. در زبان فرانسه اعداد دو رقمی 70، 80 و 90 را به صورت زیر می سازند:

70 = soixante-dix (60+10)

80 = quatre-vingts (4*20)

90 = quatre-vingt-dix (4*20+10)


این ساختار باقی مانده از اعداد لاتین است. (سیستم اعداد لاتین ده گانه نبود.)

پس برای گفتن عدد 70 در واقع باید بگوید “60 – 10” این ساختار برای اعداد دیگر هم ادامه پیدا می کند. برای مثال 71 می شود “60 – 11” و به همین صورت. جدول های زیر اعداد 70 تا 99 را نشان می دهند:

70 soixante-dix
71 soixante et onze
72 soixante-douze
73 soixante-treize
74 soixante-quatorze
75 soixante-quinze
76 soixante-seize
77 soixante-dix-sept
78 soixante-dix-huit
79 soixante-dix-neuf


80 quatre-vingts (*)
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
83 quatre-vingt-trois  
84 quatre-vingt-quatre
85 quatre-vingt-cinq
86 quatre-vingt-six
87 quatre-vingt-sept
88 quatre-vingt-huit
89 quatre-vingt-neuf

نکته: vingts زمانی که بین دو عدد باشد s را از دست می دهد. پس در اعداد 81 تا 89 خواهیم داشت vingt.

90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
93 quatre-vingt-treize
94 quatre-vingt-quatorze
95 quatre-vingt-quinze
96 quatre-vingt-seize
97 quatre-vingt-dix-sept
98 quatre-vingt-dix-huit
99 quatre-vingt-dix-neuf