آموزش زبان فرانسوی/الفبا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
دیباچه الفبا اعداد
آموزش زبان فرانسوی


الفبای فرانسوی، کاملا مشابه الفبای انگلیسی و متشکل از ۲۶ حرف از الفبای لاتین، هم بزرگ و هم کوچک، به همراه پنج دایکریتیک و دو حرف ترکیبی است. الفبای زبان فرانسه است. پس یادگیری آن برای شما اصلا مشکل نخواهد بود. حتی ترتیب حروف در الفبای فرانسه هم با انگلیسی مشابه است. تنها تفاوت در نحوه ادا کردن حروف در الفباست. جدول زیر حروف الفبای زبان فرانسه را به شما نشان می دهد.

حرف بزرگ حرف کوچک نام حرف در فرانسوی
A a /a/ (ah)
B b /be/ (bay)
C c /se/ (say)
D d /de/ (day)
E e /ə/ (uh)
F f /ɛf/ (ehf)
G g /ʒe/ (zhay)
H h /aʃ/ (ahsh)
I i /i/ (ee)
J j /ʒi/ (zhee)
K k /ka/ (kah)
L l /ɛl/ (ehl)
M m /ɛm/ (ehm)
N n /ɛn/ (ehn)
O o /o/ (oh)
p p /pe/ (pay)
Q q /ky/ (kew)
r r /ɛʁ/ (ehr)
S s /ɛs/ (ehs)
T t /te/ (tay)
U u /y/ (ew)
V v /ve/ (vay)
W w /dubləve/ (doo-bluh-vay)
X x /iks/ (eeks)
Y y /igʁɛk/ (ee-grehk)
Z z /zɛd/ (zehd)

دایکریتیک‌ها[ویرایش]

علائم دایکریتیک عمده عبارت‌اند از: اکسان اِگو (´)، اکسان گغَو (`) و اکسان سیغکنفلکس (ˆ)، تغِما (¨)، و سدیی. دایکتریتیک‌ها هیچ تأثیری بر ترتیب ابتدایی الفبایی ندارند.

  • اکسان اِگو (é): بر روی یک e نشان از تلفظ‌شدن به صورت ai در انگلیسی بدون اتحاد دو صوت دارد. در زبان فرانسوی مدرن، معمولاً یک é زمانی به کار می‌رود که ترکیبی از e و یک حرف بی‌صدا مانند s'، در گذشته استفاده می‌شده است: écouter < escouter. این نوع اکسان، در زبان انگلیسی، acute accent نام دارد.
  • اکسان گغو (à, è, ù): روی a یا u در وهلهٔ نخست برای تمییز کلمات متشابه‌الصوت است: à (به) در برابر a (دارد)، ou (یا) در برابر (کجا). بر روی یک e نشان از تلفظ‌شدن به صورت /ɛ/ دارد. در زبان انگلیسی به این نوع اکسان، grave accent گویند.
  • سیغکنفلکس (â, ê, î, ô, û): بر روی یک a، e یا o به ترتیب نشان از تلفظ به صورت‌های /ɑ/، /ɛ/ یا /o/ دارد. (تمایز میان a /a/ در برابر â /ɑ/ در بسیاری از لهجه‌ها در حال از بین‌رفتن است). اغلب نشان از حذف یک حرف مجاور دارد (معمولاً یک s یا یک حرف صدادار). هم‌چنین برای تمایز میان حروف متشابه‌الصوت به کار می‌رود: du (ترکیب de و le) در برابر (اسم مفعول devoir به معنی «مجبور بودن به انجام عملی»؛ توجه شود که به این دلیل به صورت نوشته می‌شود که یک حرف e از کنارش برداشته شده است:deu).