پرش به محتوا

آموزش زبان گیلکی/الفبا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقدمه الفبا اصوات
آموزش زبان گیلکی


الفبای گیلکی دارای ۳۳ حرف است که مجموعه‌ای از تلفیق و آمیزش آنچه پاینده لنگرودی در کتاب فرهنگ گیل و دیلم خود آورد و بعد از آن، تأثیر بسیار زیادی که مجله گیله‌وا بر آثار مکتوب گیلکی گذاشت و در نهایت خط پیشنهادی گيلکی که به صورت منسجم و کامل اولین بار در سایت ورگ منتشر شد. سامانۀ نوشتاری این خط همچون کردی و فارسی و... به خط عربی است.

رديف نام حرف حرف
۱ کۊجي هفت ˇ
۲ أليف آ، أ، ا
۳ بي ب
۴ پي پ
۵ تي ت
۶ ثي ث
۷ جأم ج
۸ چي چ
۹ حي ح
۱۰ خي خ
۱۱ دال د
۱۲ ذال ذ
۱۳ ري ر
۱۴ زي ز
۱۵ ژي ژ
۱۶ سين س
۱۷ شين ش
۱۸ صات ص
۱۹ ضات ض
۲۰ طأى ط
۲۱ ظأى ظ
۲۲ عىن ع
۲۳ غىن غ
۲۴ في ف
۲۵ قاف ق
۲۶ کاف ک
۲۷ گاف گ
۲۸ لام ل
۲۹ ميم م
۳۰ نۊن ن
۳۱ وؤ و، ۊ، ؤ
۳۲ ىه ي، ى، ئ
۳۳ هئ گرد ه