آموزش لهجه تاجیکی/واژگان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقدمه واژگان تفاوت‌ها
آموزش لهجه تاجیکی


واژه های زیر از بزرگ ترین فرهنگ واژگان تاجیکی گرداوری استاد محمد جان شکوری برگرفته شده است:

آتون : زنی که دختران را خواندن ونوشتن آموزد

آسی : غمگین

اشکوب: سقف خانه

آغال : کندو- خانه ی زنبور

آغار: نم - رطوبت

آگفت : رنج آزار

آقل: خسیس

آلوده سر: خیره سر بی هنر

آموت: اشیان جانوران شکاری

آور: بد قیافه

آوند: دلیل- حجت

آیس : نا امید

اتاقه: خیمه - چتر

اترار : علف زار

اروند :اقتدار - حیله مکر

ارغنده : آشفته

ارهاق : به کسی فشار آوردن - سخت گیری

ازار  : روسری شلوار


سایر واژگان مفید:

تاجیکی ایرانی
شما چه خل؟ حال شما چطور است؟
چیخل چگونه
تاکسی ران راننده تاکسی
درزمال کردن اتوکردن
جامدان چمدان
آشانه آشپزخانه
پای‎افزار کفش
ماشین جری تعجیلی آمبولانس
بیمارخانه بیمارستان
تشکر مرسی، ممنون، متشکر، متشکرم
جای بند رزرواسیون