ثروت ملل/واژه‌نامه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
دسترسی سریع
کتاب یکم
کتاب دوم
کتاب سوم
کتاب چهارم
کتاب پنجم
واژه‌نامه
فارسی انگلیسی
تقسیم کار Division of Labour
سرمایه Capital
مبادله Exchange
تاخت زدن Barter
وسعت بازار Extent of the Market
بازرگان Merchant
کالا Commodity
پول Money
ارزش Value
ارزش استعمالی Value in Use
ارزش معاوضه‌ای Value in Exchange
قیمت حقیقی Real Price
قیمت اسمی Nominal Price
کار Labour
سرمایه، موجودی Stock
زمین Land
مزد Wage
سود Profit, Interest
اجاره Rent
قیمت طبیعی Natural Price
قیمت بازار Market Price
تقاضای مؤثر Effectual Demand
اسرار تجاری Secrets in Trade
اسرار صنعتی Secrets in Manufacture
حق انحصاری Monopoly
مالک زمین Landlord
مستأجر Tenant
حاصلخیزی Fertility
مرتع Pasture
سرمایهٔ در گردش Circulating Capital
سرمایهٔ ثابت Fixed Capital
درآمد Revenue
درآمد ناخالص Gross Revenue
درآمد خالص Net Revenue
کار مولد Productive Labour
کار غیر مولد Unproductive Labour
قرض دادن Lend
وام Loan
صادرات Exportation
واردات Importation
تجارت Commerce
فئودالیسم Feudalism
برده‌داری Slavery
کشاورزی Husbandry