راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/درس دو

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
درس ۱ آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ (۲) درس ۳


  • ضمیر شخصی آنست که شش صیغهٔ جداگانه برای اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد و مفرد و جمع می‌شود و خود بر دو نوعست: ضمیر شخصی گُسَستِه و ضمیر شخصی متصل. ضمیر شخصی متصل خود بر دو نوع فاعلی و غیرفاعلی تقسیم می‌شود.
  • ضمیر شخصی گسسته
ضمایر شخصی گسسته
مفرد جمع
اول شخص من ما
دوم شخص تو شما
سوم شخص او ایشان/آنها
  • ضمیر شخصی متصل فاعلی
ضمایر شخصی متصل فاعلی
مفرد جمع
اول شخص َم (-am) یم (-īm)
دوم شخص ی (-ī) ید (-īd)
سوم شخص سوم شخص مفرد بر اساس زمان فعل تغییر می‌کند. َند(-and)
بودن ‹budan› (“to be”)
مفرد جمع
اول شخص (من) هستم (ما) هستیم
(‹man›) ‹hastam› (‹mâ›) ‹hastim›
“(I) am” “(we) are”
دوم شخص (تو) هستی (شما) هستید
(‹to›) ‹hasti› (‹šomâ›) ‹hastin›
“(you) are” “(you) are”
سوم شخص (او) هست (آنها) هستند
(‹u›) ‹hast (‹ânhâ›)
“(he/she/it) is” “(they) are”


مَن‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ هَستَم.

تُو‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ هَستی.

او‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ اَست‮.

ما‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ هَستیم‮.

شُما‮ ‬ دانشجو‮ ‬ هَستید‮.

آنها‮ (‬ایشان‮)‬دانِشجو‮ ‬ هَستَند‮.

در زبان فارسی ضمایر شخصی با مفرد یا جمع بودن اسم مطابقت دارد. دو مورد زیر استثناء هستند.

۱. اگر اسم اشیاء باشد حتی در صورت جمع بودن شی ممکن است ضمیر بصورت مفرد بکار برده شود.

مثال: سِه تا کیف آنجاست.

2. برای مؤدبانه صبحت کردن بجای  تُوto،  شُما shomā و بجای او ū ایشان īshān بکار برده می‌شود. همان‌طور جهت رعایت احترام ضمیر نیز بصورت جمع بکار برده می‌شود.

ایشان دُکتُر شایانی هَستَند.

  • هَستَم، هَستی، هَست (اَست)، هَستیم، هَستید، هَستنَد در زمان حال فاقد مصدر است. این یگانه فعل در زبان فارسی است که فاقد مصدر در زمان حال است.
  • اَست و هَست هم‌معنی یکدیگر هستند. اما هَست به غیر از فعل ربطی معنای وجود داشتن و موجود بودن را هم می‌دهد.

نان هَست. او هَست. (به معنی زنده بودن). او هَست. (به معنی حضور داشتن)

  • عنوان کاری شخص قبل از نام خانوادگی بکار برده می‌شود. برای مثال اُستاد سینایی، دُکتُر تِهرانی

نمونهٔ‮ ‬جمله

۱. شما ژاپنی هستید؟

۲. ‬بله، ‮ ‬من ژاپنی هستم‮.

‬۳. شما کجایی هستید؟

۴. ‬ایشان دکتر سینایی هستند‮.

‬۵. ما هم کارمند هستیم‮.

تمرین ۱

‬مثال‮: ‬ مَن‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ (هَستَم)‮. تُو‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ (هَستی). او‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ (اَست)‮. ما‮ ‬ دانِشجو‮ ‬ (هَستیم)‮. شُما‮ ‬ دانشجو‮ ‬ (هَستید)‮. آنها‮ (‬ایشان‮)‬دانِشجو‮ (‬هَستَند)‮. ‬ ‬

‬۱. من دکتر‮ (———————————).

۲. ‬مینا کارمند‮ (———————————). ‬

۳. ‬ما ژاپنی‮ (———————————).

۴. ‬آنها ایرانی‮ (———————————).

۵. ‬او انگلیسی‮ (———————————).

۶. ‬تو دانشجو‮ (———————————).

۷. ‬شما راننده‮ (———————————). ‬

تمرین ‮ ‬۲

‬مثال‮: ‬شما ایرانی هستید؟

بله، ‮(‬من‮)(‬ایرانی‮)(‬هستم‮). ‬

۱. ‬‬شما معلّم هستید؟

بله، ‮ (———————————)(———————————)(———————————). ‬

۲. ‬‬شما کارمند هستید؟

بله، ‮ (———————————)(———————————)(———————————).

۳. ‬او ژاپنی است؟

بله، ‮ (———————————)(———————————)(———————————).

‬۴. ‬آنها دانشجو هستند؟

بله، ‮ (———————————)(———————————)(———————————).

۵. ‬شما راننده هستید؟

بله، ‮ (———————————)(———————————)(———————————). ‬

تمرین ‮ ‬۳

‬مثال‮: ‬شما کجایی هستید؟ ‮< ‬ژاپنی‮ > من‮ (‬ژاپنی‮) (‬هستم‮).

۱. ‬آنها کجایی هستند؟ ‮ ‬ ‮< ‬ایرانی‮ >

آنها‮ (———————————)(———————————).

۲. ‬شما کجایی هستید؟ ‮< ‬چینی‮ >

ما‮ (———————————)(———————————).

۳. ‬او کجایی است؟ ‮< ‬انگلیسی‮ >

او‮ (———————————)(———————————). ‬ ‬

تمرین ۴

‬مثال‮: ‬آیا ایشان مهندس سینایی هستند؟

بله، ‮ ‬ایشان‮ (‬مهندس‮)(سینایی‬‮)(‬هستند‮).

۱. ‬ایشان استاد سوزوکی هستند؟

بله، ‮ ‬ایشان‮ (———————————)(———————————)(———————————).

۲. ‬آیا ایشان دکتر نوروزی هستند؟

بله، ‮ ‬ایشان‮ (———————————)(———————————)(———————————).

۳. ‬ایشان دکتر هومن سینایی هستند؟

بله، ‮ ‬ایشان‮ (———————————)(———————————)(———————————).

۴. ‬آیا ایشان مهندس شایانی هستند؟

بله، ‮ ‬ایشان‮ (———————————)(———————————)(———————————).

۵. ‬ایشان دکتر سوزوکی هستند؟

بله، ‮ ‬ایشان‮ (———————————)(———————————)(———————————).

تمرین ‮ ‬۵

‬مثال‮: ‬من دانشجو هستم‮.

من هم‮ (‬دانشجو‮) (‬هستم‮).

۱. ‬ما دانشجو هستیم‮.

من هم‮ (———————————)(———————————).

۲. ‬من چینی هستم‮.

آنها هم‮ (———————————)(———————————). ‬ ۳. ‬مینا خانم معلّم است‮.

هومن آقا هم‮ (———————————)(———————————).

۴. ‬آنها دانشجو هستند‮.

ما هم‮ (———————————)(———————————).

تمرین ‮ ‬۶

مثال‮: ‬امروز چند شنبه است؟ ‬ «۱»

امروز‮ (‬یکشنبه‮) ‬است‮.

۱. ‬امروز چند شنبه است؟ ‬ «۳‮»

امروز‮ (———————————) ‬است‮.

‬۲. امروز چند شنبه است؟ ‬ «۲‮»

امروز‮ (———————————) ‬است‮.

۳. امروز چند شنبه است؟ ‬ «۴» ‮

امروز‮ (———————————) ‬است‮. ‬

۴. ‬امروز چند شنبه است؟ «۵»

امروز‮ (———————————) ‬است‮.

۵. ‬امروز چند شنبه است؟ «‬جمعه» ‮ ‬

امروز‮ (———————————) ‬است‮.

۶. ‬امروز چند شنبه است؟ ‮ «‬شنبه» ‮

امروز‮ (———————————) ‬است‮.

تمرین‮ ۷

من/ تو/ او/ ما/ شما/ ایشان

مثال‮: (‬او‮) ‬کارمند است‮.

‮۱. (———————————) ‬دانشجو هستیم‮.

‮۲. (———————————) ‬مهندس نوروزی هستند‮.

‮۳. (———————————) ‬دکتر سینایی هستید؟

‮۴. (———————————) ‬ژاپنی هستم‮.

‮۵. (———————————) ‬چینی است‮. ‬

گفتگو

سارا ‮: ‬سلام‮.

ماساکُو ‮: ‬سلام‮.

سارا ‮: ‬ببخشید، ‮ ‬شما ماساکُو خانم هستید؟

ماساکُو ‮: ‬بله، ‮ ‬من ماساکُو هستم‮.

سارا ‮: ‬من سارا محمّدی هستم‮. ‬شما ژاپنی هستید؟

ماساکُو ‮: ‬بله، ‮ ‬من ژاپنی هستم‮. ‬شما کجایی هستید؟

سارا ‮: من تهرانی هستم‮.

ماساکُو ‮: ‬خوشوقتم‮.

سارا ‮: ‬من هم همین‌طور‮. ‬خداحافظ‮.

ماساکُو ‮: ‬خداحافظ‮.

پاسخ پرسش‌ها

تمرین ۱ - سؤال ۱. (هستم) ۲. (است) ۳. (هستیم) ۴. (هستند) ۵. (است) ۶. (هستید)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (من)(معلّم)(هستم) ۲. (من)(کارمند)(هستم)۳. (او)(ژاپنی)(است) ۴. (آنها)(دانشجو)(هستند) ۵. (من)(راننده)(هستم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (آنها) (ایرانی) (هستند) ۲. (ما) (چینی) (هستیم) ۳. (او) (انگلیسی) (است)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (استاد) (سوزوکی) (هستند) ۲. (دکتر) (نوروزی) (هستند) ۳. (دکتر) (هومن سینایی) (هستند) ۴. (مهندس) (شایانی) (هستند) ۵. (دکتر) (سوزوکی) (هستند)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (دانشجو)(هستم) ۲. (چینی)(هستند) ۳. (معلّم)(است) ۴. (دانشجو)(هستیم)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (سه شنبه) ۲. (دو شنبه) ۳. (چهار شنبه) ۴. (پنجشنبه) ۵. (جمعه) ۶. (شنبه)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (ما) ۲. (ایشان) ۳. (شما) ۴. (پنجشنبه) ۵. (من) ۶. (او)

کَلَمِه‌هایِ تازِه ۲

کلمه فارسی تلفظ معادل انگلیسی
آیا‬ āyā
آنها ānhā
ایشان‬ īsh‮ā‬n
اُستاد‮‬ ost‮ā‬d
اِمروز emr‮zū
بَلِه‬ bale
نه na
بِبَخشید‬ bebakhshīd
پَنجشَنبِه panjshanbe
تُو to
جُمعِه jomʿe
چَهارشَنبِه chahā‬rshanbe
خُداحافِظ khodā hāfez
خُوشوَقتَم‬ khoshvaqt-am
دُکتُر doktor
سِه شَنبِه seshanbe
دُوشَنبِه‬ doshanbe
سَلام sal‮ā‬m
شَنبه‮‬ shanbe
شُما‬ shom‬ā
کُجایی kojāī
گُفتُگُو goft-o-gū
ما m‮ā
مُعَلّم moʿallem
مُهَندِس mohandes
هَستَند‬‬ hastand
هَستید hastīd
هَستیم‬ hastīm
هَستی‮‬ hastī
هَم ham
هَم هَمینطور ham hamīntour
یِکشَنبِه yekshanbe

جستارهای وابسته

‬‬‬‬‬