راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/درس یک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

الفبا آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ (۱) درس ۲


در زبان فارسی ضمیر اول شخص، دوم شخص، سوم شخص بصورت مفرد و جمع وجود دارد. هَستَم اول شخص مفرد زمان حال فعل بودن است و با to be در زبان انگلیسی مطابقت دارد. اَست سوم شخص مفرد زمان حال فعل بودن است و با is در زمان انگلیسی مطابقت دارد.

موارد استفاده از فعل بودن:

۱. به معنای وجود داشتن

مَن اینجا هَستَم.

۲. برای معرفی اشخاص و اشیاء.

مَن مینا تِهرانی هَستَم.

۳. به عنوان فعلی که اشخاص و اشیاء را به یک صفت وصل می‌کند.

هومَن رانَندِه اَست.

در زبان فارسی نخست نام کوچک و پس از آن نام خانوادگی ذکر می‌شود. برای مثال در مینا تِهرانی مینا نام کوچک و تِهرانی نام خانوادگی است. واژه خانم و آقا نیز اکثراً بصورت پسوند یا بعد از آوردن نام کوچک بکار می‌رود. برای مثال مینا خانُم، آرَش آقا، لیلا خانُم ‬

نِمونِهٔ‮ ‬جملِه[ویرایش]

۱. ‬مَن سارا مینایی هَستَم‮.

۲. ‬‬مَن ایرانی هَستَم‮.

۳. ‬او کیست؟

۴. ‬او سارا خانُم اَست‮.

۵. ‬ساعَت چَند اَست؟

۶. ‬یِک اَست‮.

تَمرین ۱[ویرایش]

مِثال‬‮: (‬مَن‮) ‬مینا نوروزی‮ (‬هَستَم‮).

:
(برای بررسی جواب، بر «[نمایش ▼]» کلیک کنید.)
-

تَمرین ۲ ‮[ویرایش]

مِثال‮:(‬مَن‮) ‬دانِشجو‮ (‬هَستَم‮).

 1. (———————————) ‬ایرانی‮ (———————————).
 2. (———————————) ‬ژاپُنی‮ (———————————).
 3. (———————————) ‬کارمَند‮ (———————————).
 4. (———————————) ‬چینی‮ (———————————).
 5. (———————————) ‬رانَندِه‮ (———————————).

تَمرین ۳ ‮[ویرایش]

مِثال‮: ‬او کیست؟ ‮< ‬مینو‮ >

او‮ (‬مینو خانُم‮) ‬اَست‮.

 1. ‬او کیست؟ ‮< ‬لیلا‮ > او‮ (———————————) ‬اَست‮.
 2. ‬او کیست؟ ‮< آرَش > او‮ (———————————) ‬اَست‮.
 3. ‬او کیست؟ ‮< هومَن‮ > او‮ (———————————) ‬اَست‮.
 4. ‬او کیست؟ ‮< ‬سارا‮ > او‮ (———————————) ‬اَست‮.
 5. ‬او کیست؟ ‮< ‬فِرِشتِه‮ > او‮ (———————————) ‬اَست‮.

تَمرین ۴ ‮[ویرایش]

مِثال‮: هومَن آقا‮‮ (‬دانِشجو‮) (‬اَست‮). ‬ ‮< ‬دانِشجو‮ >

 1. سارا خانم‮ (———————————)(———————————). ‬ ‮< ‬ایرانی‮ >
 2. ‬مَن‮ (———————————) (———————————). ‬ ‮< ‬ژاپُنی‮ >
 3. ‬لیلا‮ (———————————) (———————————). ‬ ‮< ‬کارمَند‮ >
 4. ‬هومَن آقا‮ (———————————) (———————————). ‬ ‮< ‬رانَندِه‮ >
 5. ‬مَن‮ (———————————) (———————————). ‬ ‮<‬‭ ‬اِنگِلیسی‮ >

تَمرین ۵ ‮[ویرایش]

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
sefr yek do se chahār panj shesh haft hasht noh dah yāzdah davāzdah
صِفر یِک دُو سِه چَهار پَنج شِش هَفت هَشت نُه دَه یازدَه دَوازدَه
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

مِثال‮: ‬ساعَت چَند اَست؟ «۱»

ساعَت (‬یِک‮) ‬اَست‮.

 1. ‬ساعَت چَند اَست؟ «۳» (———————————) ‬اَست‮.
 2. ‬ساعَت چَند اَست؟ «۲» ساعَت‮ (———————————) ‬اَست‮.
 3. ‬ساعَت چَند اَست؟ «۵» (———————————) ‬اَست‮.
 4. ‬ساعَت چَند اَست؟ «۴» ساعَت‮ (———————————) ‬اَست‮.
 5. ‬ساعَت چَند اَست؟ «۶» (———————————) ‬اَست‮.

تَمرین ۶ ‮[ویرایش]

مِثال‮: ‬(—————من————) دانِشجو هَستم‮.

مَن / ‬او / آرش آقا

 1. (———————————) ‬لیلا خانُم اَست‮.
 2. (———————————) ‬کارمَند هَستَم‮.
 3. (———————————) ‬مینا تِهرانی هَستَم‮.
 4. (———————————) ‬رانَندِه اَست‮.
 5. (———————————) ‬کیست؟

تَمرین ۷ ‮[ویرایش]

مِثال‮: ‬دانِشجو‮ ‬‭/‬‮ ‬هَستَم‮ ‬‭/‬‮ ‬مَن----(‬مَن دانِشجو هَستَم‮.)

 1. ‬اَست‮ او‬‭/‬‮ آقا‬‮ ‬‭/‬‮ هومَن‬‭/‮‬‮ ‬
 2. ‬دانِشجو‮ ‬‭/‬‮ ‬خانُم‮ ‬‭/‬‮ ‬اَست‮ ‬‭/‬‮ ‬مینا
 3. ‬ژاپُنی‮ ‬‭/‬‮ ‬هَستَم‮ ‬‭/‬‮ ‬مَن
 4. ‬سوزوکی‮ ‬‭/‬‮ ‬هَستَم‮ ‬‭/‬‮ ‬یومیکو‮ ‬‭/‬‮ ‬مَن
 5. ‬لیلا‮‬‮ ماهانی‬‭/‬‮ ‮ ‬‭/‬‮ ‬او‮ ‬‭/‬‮ ‬اَست

پاسخ پرسش‌ها[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۵–۱ (من) ـ (هستم)

تمرین ۲ - سؤال ۵–۱ (من) ـ (هستم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. لیلا خانم ۲. آرَش آقا ۳. هومَن آقا ۴. سارا خانم ۵. فرشته خانم

تمرین ۴ - سؤال ۱. (ایرانی)(است) ۲. (ژاپنی)(هستم) ۳. (کارمند)(است) ۴. (راننده)(است) ۵. (انگلیسی)(هستم)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (سه) ۲. (دُو) ۳. (پنج) ۴. (چهار) ۵. (شش)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (او) ۲. (من) ۳. (من) ۴. (آرش آقا) ۵. (او)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (او هومَن آقا است) ۲. (مینا خانم دانشجو است) ۳. (من ژاپنی هستم) ۴. (من یومیکو سوزوکی هستم) ۵. (او لیلا شایانی است)

کَلَمِه‌هایِ‮ ‬تازِه ۱[ویرایش]

کلمه فارسی تلفظ معادل انگلیسی
آقا‬ ‮ā‬q‮ā‬ Sir, Mr
آموزِش‬ ‮ā‬mūzesh‬ Education, training
اَست‬ ast‬ Is
اِنگِلیسی‬ engl‮ī‬s‮ī‬ English
او‬ ū she, he
ایرانی ‮ī‬r‮ā‬n‮ī‬ Iranian
پَنج‮ «۵» panj‮ ‬ Five
تاریخ‬ t‮ā‬r‮ī‬kh‮ ‬ Date
تازِه‬ t‮ā‬ze‮ ‬ New
تَمرین‬ tamr‮ī‬n‮ Practice
جُملِه‬ jomle Sentence
چَند‬ chand‮ how many, how much
چَهار «۴» chah‮ā‬r‮ Four
چینی ch‮ī‬ni‮ Chinese
خانُم kh‮ā‬nom‬ Miss, Lady, wife
دانِشجو‬ d‮ā‬neshjū Student,collegian
دَرس‬ dars‬ Course
دُو «۲» do‬ Two
رانَندِه r‮ā‬nande‬ Driver
زَبان zab‮ā‬n‬ Language
ژاپُنی zh‮ā‬pon‮ī‬ Japanese
ساعَت s‮ā‬ʿat‬ Hours ,time
سِه «۳» se‮ Three
شِش «۶» shesh‬ Six
فارسی f‮ā‬rs‮ī‬ Persian
کارمَند k‮ā‬rmand‬ Employee
کَلَمِه kalame‬ Word
کیست‬ k‮ī‬st‬ Who is
مِثال mes‮ā‬l‬ Examples
مَن man‬ I, me
نام n‮ā‬m‮ Name
نامِ ‬خانِوادِگی n‮ā‬m-e kh‮ā‬nev‮ā‬deg‮ī‬ family name
نِمونِه nemūne‬ Examples
هَستَم hastam‬ I am
یِک‮ «۱» yek‮ A, one

‮-نام و نامِ ‬خانِوادِگی

 • تِهرانی (نامِ ‬خانِوادِگی)
 • نوروزی (نامِ ‬خانِوادِگی)
 • شایانی (نامِ ‬خانِوادِگی)
 • ماهانی (نامِ ‬خانِوادِگی)
 • سینایی (نامِ ‬خانِوادِگی)
 • آرَش (نامِ پِسَر‬)
 • سینا (نامِ پِسَر‬)
 • شایان (نامِ پِسَر‬)
 • هومَن (نامِ پِسَر‬)
 • سارا (نامِ دُختَر‬)
 • رؤیا (نامِ دُختَر‬)
 • فریبا (نامِ دُختَر‬)
 • مهتاب (نامِ دُختَر‬)
 • فِرِشتِه (نامِ دُختَر‬)
 • لیلا (نامِ دُختَر‬)
 • مینا (نامِ دُختَر‬)
 • مینو (نامِ دُختَر‬)
 • مَریَم (نامِ دُختَر‬)

جستارهای وابسته[ویرایش]