فرهنگ نجوم/فیزیک/نورشناسی/تداخل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پراش تداخل طیف الکترومغناطیس
فرهنگ نجوم


در فیزیک و نظریه سامانه‌ها، اصل برهم‌نهی بیان می‌کند که برای تمام سیستم‌های خطی، پاسخ خالص ایجاد شده در یک نقطه و زمان مشخص بوسیلهٔ دو یا چند محرک، برابر است با مجموع پاسخ‌هایی که بوسیلهٔ هر محرک به تنهایی بوجود می‌آید.

موج
ترکیبی
موج ۱
موج ۲

دو موج با
اختلاف فاز °۱۸۰
دو موج هم‌فاز
برهم‌نهی امواج تقریباً تخت (خطوط قطری) از یک منبع دور و امواج ایجاد شده توسط مرغابی‌ها. خطی بودن در آب بطور تقریبی و فقط برای امواج با دامنهٔ کوچک در مقایسه با طول موج برقرار است