فرهنگ نجوم/کره آسمان/قطب های سماوی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
دایرة البروج قطب های سماوی حرکت وضعی
فرهنگ نجوم


دستگاه مختصات سماوی نام دستگاه مختصات کروی آسمان است که با آن هر نقطه یا جرمی یا جسمی در کره آسمان توسط چند عدد مشخص می‌شود. در این مختصات معمولا ازمحل برخورد دو قوس دایره نقطه مورد نظر تعیین می شود و با توجه به دو مبدأ معمولا با درجه، دقیقه و ثانیه قوسی با دو مجموعه عدد توصیف می‌شود.

ستاره‌های پیراقطبی شمالی که دور ستاره جدی می‌چرخند. چنان‌که دیده می‌شود، ستاره جدی تقریبا در مرکز و ثابت است. توجه کنید که ستاره‌های پیراقطبی همواره در شب و روز در آسمان هستند، ولی در روزها به خاطر نور زیادِ خورشید قابل دیدن نمی‌باشند.