فرهنگ نجوم/کره آسمان/مقارنه (سیارات)

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقارنه مقارنه (سیارات) بیشترین کشیدگی
فرهنگ نجوم


به قرار گرفتن دو سیاره روبه روی هم از دید یک ناظر زمینی مقارنه سیارات می گویند.

به عبارت کامل تر وضعیتی که در آن یک سیارهٔ درونی مانند عطارد یا زهره از دید ناظر زمینی درست در پشت خورشید قرار گیرد، مقارنه بیرونی (علیا) نام دارد. و وضعیتی که در آن یک سیارۀ درونی مانند عطارد یا زهره از دید ناظر زمینی درست در بین خورشید و زمین قرار گیرد مقارنۀ درونی (سفلی) نام دارد.

مقارنه تیر و ناهید (سیاره)و ماه