فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/انتقال به سرخ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ساختارهای کیهان انتقال به سرخ تابش پیش زمینه کیهانی
فرهنگ نجوم


Red shift :انتقال به سرخ پدیده اىاست که در ان نور گسیل شده از یک جرم ‌‌(امواج مریى،فرابنفش،ایکس،گاما...) به سمت طول موج قرمز در انتهاى طیف مىرود.

یعنى نورى که توسط طیف سنج ثبت مىشود طول موجى بلندتر و فرکانسى کمتر از نور گسیل شده از منبع دارد. به طور مثال این پدیده هنگامى اتفاق مىافتد که منبع تولید نور در حال دور شدن از رصدگر باشد.مانند اثر دوپلر که در فرکانس امواج صوتى تغییر ایجاد مىکند. همچنین یک انتقال به سرخ گرانشى وجود دارد که بنابر نسبیت عام انیشتین به علت تاخیر زمانى در اطراف اجسام پر جرم اتفاق مىافتد. رصد پدیده انتقال به سرخ براى بررسى حرکت(دینامیک و سینماتیک) اجرام دوردست بسیار کاربرد دارد.

مهمترین رصدهاى انتقال به سرخ مربوط به کهکشانها ، کوازارها وسحابىهاى میان کهکشانى است که همه در نقاط دور دست قرار دارند.هر چه فاصله یک جرم از ما بیشتر باشد میزان انتقال به سرخ ان نیز افزایش مىیابد واین دلیل قابل توجه گواهى مىدهد جهان در حال منبسط شدن است.

نمایش گرافیکی از انتقال به سرخ گرانشی از طرف یک منبع گرانشی