فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/تابش پیش زمینه کیهانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
انتقال به سرخ تابش پیش زمینه کیهانی سیاهچاله ها
فرهنگ نجوم


در علم کیهان‌شناسی تابش زمینهٔ کیهانی در واقع تابشی الکترومغناطیسی است که سراسر کیهان را پوشانده‌است.