فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/مهبانگ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
فضا-زمان مهبانگ ماده تاریک
فرهنگ نجوم


مه بانگ در واقع نظریه پذیرفته شده از سوی کیهان شناسان برای تشکیل کیهان است. این نظریه می‌گویند که جهان اول یک گلوله آتشین غول پیکر بود و هنگامی که این توپ منفجر شد کیهان زاده شد.

برطبق مدل مهبانگ، جهان از یک وضعیت بسیار چگال و داغ شروع به انبساط نمود و همچنان در حال انبساط است.