پرش به محتوا

نگاهی به ریاضیات پیشرفته/دسته‌بندی داده‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دسته‌بندی داده ها،نوعی کمیت در علم‌آمار است که داده های بیش از۱۰تا را محاسبه می‌کند و مجموعه‌هایی از چنددسته را ایجاد می‌کند

این دسته‌بندی حتی میانگین بیش از۱۰تا داده را محاسبه می‌کند

این مبحث در ریاضیات ‌کاربردی در موضوع علم‌آمار به موارد دسته‌بندی قد ها در متوسط،کوتاه،بلند،سود و زیان در اقتصاد و مالیات و... بسیار خوب است.

تعاریف[ویرایش]

دامنه تغییرات[ویرایش]

به اختلاف دوعدد که یکی‌از آن بزرگ‌ترین داده باشد و یکی‌دیگر کوچک‌ترین‌ داده باشد دامنه تغییرات گفته می‌شود.

دسته ها[ویرایش]

به تعداد دسته‌های مشخص در دسته‌بندی ها که نوعی‌متغیر به حساب می‌آید گفته می‌شود که اختلاف دو داده بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین را به تعداد آن تقسیم می‌کند.این‌دسته نشان می‌دهد کدام داده درمحدوده‌ خود دسته‌بندی شوند.

فراوانی[ویرایش]

حاصل جمع‌آوری یک‌دسته درمحدود دسته‌را گویند که‌چندین داده در مجموعه قرار دارد.

مرکز دسته[ویرایش]

مرکز دسته یعنی میانگین دو محدوه دسته که برابر با مجموع آنها بر تقسیم عدد دو که برای میانگین داده ها به کار می رود.

منابع[ویرایش]

ریاضیات پایه هشتم/چاپ هشتم/۱۴۰۰