پرش به محتوا

نگاهی به ریاضیات پیشرفته/قانون احتمال کل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در احتمال یک قاعده اساسی است که احتمالات حاشیه ای را به احتمالات شرطی مرتبط می کند و این احتمال کل یک نتیجه را بیان می کند که می تواند از طریق چندین رویداد متمایز تحقق یابد ، از این رو نام آن قانون احتمال کل است.

در آمار و احتمال قانون احتمال کل به روش زیر بیان میشود.

که احتمال شرطی[یادداشت ۱] A است در صورتی که N دانسته شده باشد.

قانون گزینه‌ها

[ویرایش]

حالت خاص قانون احتمال کامل، قانون گزینه‌هاست که در متغیرهای تصادفی گسسته معتبر است. این قانون می‌گوید اگر { Bn: n = 1, 2, 3, ... }حاصل از تقسیم فضای احتمال B بر n قسمت متنهای یا نامتنهای و قابل شمارش باشد، و هر 'Bn قابل شمارش باشد. آنگاه:

یا به بیان دیگر:

افراز

[ویرایش]

فرض کنید مجموعه U را می‌خواهیم به زیرمجموعه‌هایی تقسیم کنیم. در اینصورت داریم:

افراز کردن مجموعه
افراز کردن مجموعه

قانون افراز

[ویرایش]

برای افرازها و مجموعه کل یک سری قوانین وجود دارد که شامل عبارت های زیر است:

افراز در پرتاب سکه

[ویرایش]

پیشامد[یادداشت ۲] رو آمدن را با و پیشامد پشت آمدن را با نشان می‌دهیم.

فضای نمونه[یادداشت ۳] برابر است با:

حالا شرط‌های افراز می‌بینیم:

یادداشت

[ویرایش]
  1. در نظریه احتمال ، احتمال شرطی معیاری از احتمال وقوع یک رویداد است، با توجه به اینکه رویداد دیگری (با فرض، فرض، ادعا یا شواهد) قبلاً رخ داده است.  این روش خاص متکی بر رویداد B است که با نوعی رابطه با یک رویداد دیگر A رخ می دهد. در این رویداد، رویداد B را می توان با یک احتمال مشروط نسبت به A تجزیه و تحلیل کرد. اگر رویداد مورد علاقه A و رویداد باشد. B شناخته شده است یا فرض می شود که رخ داده است، "احتمال شرطی A داده شده B "، یا "احتمال A تحت شرطB "، معمولاً به صورت (P( A | B یا گاهی اوقات (PB(A نوشته می شود.
  2. در نظریه‌ی احتمالات ،پیشامد مجموعه‌ای شامل برخی نتایج ممکن برای آزمایشی تصادفی است که زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه می‌باشد. اگر برآمد(نتیجه، خروجی) یک آزمایش در پیشامد Eوجود داشته‌باشد می‌گوییم پیشامدEرخ داده‌است. برآمد حاصل از یک آزمایش می‌تواند عضو پیشامدهای متعددی باشد. همچنین پیشامدهای مختلفی می‌توانند روی یک آزمایش تعریف شوند که لزوماً احتمال وقوع آن‌ها یکسان نیست؛ زیرا هر کدام می‌توانند شامل گروه‌های مختلفی از برآمدها باشند.
  3. در نظریه احتمال فضای نمونه یا فضای نمونه‌ای مجموعه تمام نتایج ممکن از یک آزمایش تصادفی (پدیده تصادفی) است که آن را با نماد،یا نشان می‌دهند. پیامد هر آزمایش تصادفی، تنها یکی از اعضای  خواهد بود. به عنوان مثال، برای آزمایش پرتاب سکه، فضای نمونه برابر است با مجموعه {شیر، خط} و برای یک تاس شش وجهی، فضای نمونه برابر است با مجموعه {۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶}. در یک رویکرد ساده به احتمالات، هر زیر مجموعه‌ای از فضای نمونه را می‌توان یک پیشامد نامید. با این حال، این تعریف زمانی که فضای نمونه نامتناهی باشد مشکل‌ساز می‌شود. در یک تعریف بهتر، پیشامد را یک زیرمجموعهٔ قابل‌اندازه‌گیری از فضای نمونه در نظر می‌گیرند که شامل یک میدان سیگما روی فضای نمونه باشد.

منابع

[ویرایش]

ویکی پدیای فارسی

ویکی پدیای انگلیسی