پرش به محتوا

نگاهی به ریاضیات پیشرفته/متغیرهای آمار

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

متغیرهای آمار، نوعی از متغیرهاهستند،که بسیار در آمار کاربرد دارد. متغیرهای آمار در مورد موارد طبیعی آمار را در زندگی انجام می دهد. این نوع متغیرها در ریاضی به دلیل اینکه موارد گونانی را در زندگی دارد، اسمشان متغیر هست یا واحد های یکسانی داشته باشد.

انواع متغیرها

[ویرایش]

متغیرها به دونوع تقسیم می شوند

  1. متغیر کمی
  2. متغیر کیفی

متغیرهای کمی و کیفی هم به دو دسته تقسیم می شوند.

متغیرهای کمی

  1. متغیر کمی گسسته
  2. متغیر کمی پیوسته

متغیرهای کیفی

  1. متغیر کیفی ترتیبی
  2. متغیر کیفی اسمی

تعاریف

[ویرایش]

متغیرهای کمی

[ویرایش]

متغیرهای هستند که بیان کننده کمیت و اندازه می باشند و می توان آنها را به دسته گسسته و پیوسته تقسیم نمود.

متغیر کمی گسسته

[ویرایش]

متغیرهایی که فقط قابل شمارش هستند، متغیرهای گسسته می گوییم.

متغیر کمی پیوسته

[ویرایش]

متغیرهایی که اندازه پذیرند و مقادیر آنها در فاصله ای از اعداد حقیقی قرار دارد متغیرهای پیوسته می گوییم.

متغیرهای کیفی

[ویرایش]

متغیرهای هستند که بیان کننده حالت و کیفیت می باشند و شامل متغیرهای اسمی و رتبه ای است

متغیرهای کیفی اسمی

[ویرایش]

این مقیاس به داده ها یا اطلاعاتی در مورد صفت‌ها یا ویژگی‌هایی دلالت دارند. که  نمی‌توان بصورت عددی و عملیات ریاضی و آماری بر آنها انجام داد. در طبقه بندی اسمی داده‌ها را بر اساس صفتی یا ویژگی گروه‌بندی می‌کنند. این طبقه‌ها یا گروه‌ها با همدیگر رابطه ضروری ندارند.در این طبقه بندی طبقه ها از هم جدا هستند. به هر یک از طبقه ها می‌توان عددی را اختصاص داد، اما این عدد ارزش کمی یا مقداری نداشته و تابع قوانین ریاضی نیست. برای مثال می‌توان در ورود داده‌های مربوط به جنسیت در نرم افزارهای آماری کد شماره یک را به مرد اختصاص داد و کد شماره دو را به زن اختصاص داد.

متغیرهای کیفی ترتیبی

[ویرایش]

این نوع مقیاس در خصوص داده‌هایی می‌باشد که بر اساس یک نظام سلسله‌ای ترتیب بندی یا رتبه بندی می شوند. این مقیاس، علاوه بر این که خصوصیات متغیر  اسمی را دارا می‌باشد از ویژگی ترتیبی نیز برخوردار است. رتبه‌ها  را می‌توان با روشهای گوناگون آماری با هم مقایسه کرد. ولی آنها ارزش عددی ندارند. ارزش آنها در ارتباط یا تناسب با رتبه‌های دیگر مشخص می شود. در این نوع مقیاس رتبه بندی از عدد کم به بالا انجام می گیرد. برای مثال اگر دانش آموزی بالاترین نمره را کسب کند به عنوان شاگرد اول در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر بالاترین رتبه همیشه یک خواهد بود و تفاوت بین یک رتبه با رتبه بعدی نیز بدون توجه به مقدار صفت یا ویژگی مورد نظر همیشه یک در نظر گرفته می‌شود.

منابع

[ویرایش]
  1. متغیرهای کیفی و متغیرهای کمی - انجام تحلیل آماری
  2. انواع متغیرها در آمار - تحلیل آماری